Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 01.05.2019 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ приключи успешно изпълнението на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор клъстера изпълни проект BG16RFOP002-2.009-0026-С01 „Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014 – 2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, клъстера изпълни проект, насочен към създаване на административно тяло на клъстера и повишаване на неговия капацитет, вкл. чрез участие в конференции и обучения, развитие на нови продукти и услуги, интернационализация и популяризиране на клъстера.
Целта за повишаване на конкурентоспособността на клъстера и неговите членове беше постигната чрез изпълнението на редица дейности, включително:

 • Създаване на административно тяло на клъстера;
 • Участие в национални и международни конференции, обучения, панаири и други събития;
 • Организация и провеждане на собствено събитие за представяне продуктите и услугите на клъстера и неговите членове;
 • Работа с представители на висшето образование, с цел развитие на качествена работна ръка за сектор знание-интензивни услуги.

Проектът беше изпълнен в рамките на 18 месеца.

СЗИР търси да назначи Експерт Образователни програми

 

 

Експерт Образователни програми

„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Образователни програми – на 4 ч. работен ден

Работно място: гр. Велико Търново

Длъжността се открива във връзка с изпълнението на горе посочения проект със срок на изпълнение 01.11.2017 – 01.05.2019 г.

Какво предлагаме:

 • Работа в динамична среда;
 • Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;
 • Възможности за професионално и личностно развитие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Най-малко средно образование;
 • Най-малко 2 години опит в организиране и/или провеждане на обучения в сектор ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация и/или идентифициране на необходими обучения за персонала на дадена организация, или висше образование (Бакалавър) в някоя от следните области – Хуманитарни науки, Педагогически науки, Социални, стопански и правни науки.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);
 • Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата.

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионалните автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 12:00 часа 06.03.2019 г. на имейл адрес: info@kida.bg.

Благодарим на всички присъствали на “Стойността на комуникациите в дигиталната ера”

Конференцията на СЗИР “Стойността на комуникациите в дигиталната ера” мина успешно. Благодарим на нашите партньори, които допринесоха за това, тя да се случи, на лекторите и панелистите, които споделиха своите знания и опит, и на всички присъствали за интереса.

За тези от вас, които са пропуснали някоя лекция или пък искат да я гледат повторно, тук е качен запис.

По-долу можете да видите снимки от конференцията

„Стойността на комуникациите в дигиталната ера“

Откриване на събитието

Джона Бърк, Изпълнителен директор на AMEC, говори на тема „Измерване на комуникациите – минало и настояще“

„Медийното пространство circa 2019“ с Владимир Петков, Изпълнителен директор на Identrics и CTO на A Data Pro

Ана Ади и Томас Щокле по време на практическия семинар на комисията по измерване и оценка към Института по Връзки с обществеността (IPR, САЩ)

Дискусионен панел: Медии срещу бранд журналистика

Дискусионен панел: PR срещу маркетинг

Дискусионен панел: Клиент срещу Агенция

Програма на конференцията „Стойността на комуникациите в дигиталната ера”

 

Нашата конференция на тема “ наближава и сега е подходящия момент да ви разкажем повече за програмата.

Събитието ще открият Томислав Дончев, Заместник министър-председател на Република България, Даниел Панов, Кмет на община Велико Търново, Илия Кръстев, Изпълнителен директор на A Data Pro и Проф. д-р Христо Бонджолов, Ректор на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“

Ще продължим с лекция от Джона Бърк от “Измерване на комуникациите – минало и настояще”, Изпълнителен директор на Международна асоциация за оценка и измервания на комуникациите (AMEC). Тя ще разкаже повече за необходимостта от нови показатели за измерване и оценка на комуникациите и ще ни въведе в стратегическите барселонски принципи и рамката за измерване на комуникациите, разработена от AMEC.

След нейната лекция Владимир Петков, Изпълнителен директор на Identrics и CTO на A Data Pro ще даде своята прогноза за медийното пространство през 2019.

А после ще можем да се участваме в практически семинар на комисията по измерване и оценка към Института по Връзки с обществеността (IPR), който ще ни даде обзор на моделите за измерване на комуникациите и възможностите им за използване. Той ще бъде воден от Ана Ади и Томас Щокле от експертната комисия за измерване и оценка на комуникациите на IPR.

Следобеда ще бъде посветен на три дискусионни панела.

В първия от тях, медии срещу бранд журналистика ще бъде дискутирано какво е мястото на традиционните медии в ерата на бранд журналистиката, дигитализацията и социалните мрежи.

Вторият среща PR и Marketing специалисти, които ще обсъдят какво означава да бъдеш PR експерт в дигиталната ера и каква е разликата при измерването на PR кампании в сравнение с маркетинговите такива.

Последния панел ще засегне отношенията на агенции и техните клиенти и ще отговори на въпроса, как бизнесът да насочи правилно инвестициите си посредством точна оценка на ефективността на комуникационните кампании?

Конференцията ще бъде завършена от обобщаваща сесия с възможност за допълнителни въпроси.

Ако всичко това ви звучи интересно и не искате да го пропуснете, регистрирайте се тук. Конференцията ще се проведе на 23 ноември от 9 часа в аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

През ноември СЗИР ще организира конференция на тема “Стойността на комуникациите в дигиталната ера”

Конференцията ще се проведе на 23 ноември от 9 часа в аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Тя е част от AMEC Measurement Month 2018, а неин  основен партньор е A Data Pro, а домакин е .

Ще имате възможност да се присъединете се към международно признати професионалисти и учени в областта на комуникациите, местни експерти и бизнес лидери, за първата за Югоизточна Европа конференция, посветена на оценяването на Вашите PR и маркетингови усилия в медийната среда на дигиталната ера. Очаквайте повече информация скоро.

Ще се радваме да се срещнем във Велико Търново. Събитието е безплатно, но се изисква регистрация, която можете да направите тук.

СЗИР търси да назначи Експерт Бизнес развитие

 

 

Експерт Бизнес развитие

„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Бизнес развитие – на 4 ч. работен ден;

Длъжността се открива във връзка с изпълнението на горе посочения проект със срок на изпълнение 01.11.2017 – 01.05.2019 г.

Какво предлагаме:

Работа в динамична среда;

Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;

Възможности за професионално и личностно развитие;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Най-малко средно образование;

Най-малко 2 години опит в ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация или висше образование специалност Маркетинг, Икономика, Финанси, Инженерна специалност или подобно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);

Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата;

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионални автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 12:00 часа 22.10.2018 г. на имейл адрес: Info@kida.bg

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с две обособени позиции

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. чрез Европейския съюз и национално финансиране, който цели да повиши конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР)  и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им,  СЗИР публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Услуги за организиране на участия в обучения на представители на административното тяло на клъстера“ с две обособени позиции:

 1. Организация на участия в обучения в България
 2. Организация на участия в обучения в чужбина

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

 1. Публична покана
 2. Изисквания към офертите
 3. Техническа спецификация
 4. Методика за оценка
 5. Образец на оферта
 6. Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160
 7. Образец на договор

 

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. чрез Европейския съюз и национално финансиране, който цели да повиши конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР)  и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им,  СЗИР публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Услуги за организиране на участия в събития – конференции, изложения, обуения на представители на административното тяло на клъстера и на организации членове на клъстера“.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

 1. Публична покана
 2. Изисквания към офертите
 3. Техническа спецификация
 4. Методика за оценка
 5. Образец на оферта
 6. Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160
 7. Образец на договор

СЗИР търси да назначи Експерт Бизнес развитие

 

„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Бизнес развитие – на 4 ч. работен ден;
Длъжността се открива във връзка с изпълнението на горе посочения проект със срок на изпълнение 01.11.2017 – 01.05.2019 г.
Какво предлагаме:
Работа в динамична среда;
Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;
Възможности за професионално и личностно развитие;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Най-малко средно образование;
Най-малко 2 години опит в ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация или висше образование специалност Маркетинг, Икономика, Финанси, Инженерна специалност или подобно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);
Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата;

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:
Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионални автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 12:00 часа 02.05.2018 г. на имейл адрес: info@kida.bg

Търсим да назначим – Експерт Бизнес развитие

 
„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Бизнес развитие – на 4 ч. работен ден;
Какво предлагаме:
Работа в динамична среда;
Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;
Възможности за професионално и личностно развитие;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Най-малко средно образование;
Най-малко 2 години опит в ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация или висше образование специалност Маркетинг, Икономика, Финанси, Инженерна специалност или подобно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);
Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата;

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:
Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионални автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 14:00 часа 03.12.2017 г. на имейл адрес: info@kida.bg