Покана за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, инсталация, изпитване и въвеждане в експлоатация на Работна система за събиране на данни от онлайн източници“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Annotation-2020-07-07-145517-1.png

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, финансиранпо оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) публикува покана за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, инсталация, изпитване и въвеждане в експлоатация на Работна система за събиране на данни от онлайн източници“.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

Публична покана

Изисквания към офертите

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образец на оферта

Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160

Образец на договор

Общи условияwww.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Annotation-2020-07-07-145517-1.png

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, финансиран по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) публикува покана за избор на изпълнител публична покана с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване“.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

Публична покана
Изисквания към офертите
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образец на оферта
Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160
Образец на договор
Общи условия

www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЯВА: Програмист, управление на бази данни

„Сдружение за знание-интензивно развитие“ е организация с нестопанска цел, която обединява дейността на редица организации в сектора на знание-интензивните услуги. Дейността на сдружението е насочена към насърчаване прилагането на клъстерния подход като средство за увеличаване на конкурентоспособността и повишаване възможностите за партньорски иновации, съвместни лаборатории и изследвания, създавайки нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Във връзка с разрастване на дейността и изпълнение на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, финансиранпо оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, в момента търсим:


Програмист, управление на бази данни – 8 часа работен ден


С основни отговорности:

– Създаване и поддържане на регистри от типове източници и необходимите от тях данни, създаване на план за последователността на обработката

– Дефиниране на структура на основната база и на механизмите за извличане на резултати от нея, позволяваща постигането на оптимална скорост

 – Анализ на съхраняваните данни, както и на възможните подобрения и оптимизации в архитектурата на базите данни, честотата на агрегирането, с оглед оптимизиране на процеса по агрегиране, запис и представяне на данните

– Създаване на алгоритми, чрез които да се проследяват промени в съхраняваните данни с цел наблюдение на изменения в наблюдаваните източници, разработване на различни приложения

– Демонстриране работата на системата в операционна среда и получаване на обратна връзка от потенциални потребители

– Разработка и внедряване на механизми, процеси и практики, с цел оптимизация на базите данни и управлението им

Място на работа: гр. Велико Търново

Свободни позиции: 1 бр.

Задължителни минимални изисквания:

– Най-малко две години опит в разработване на скриптове / алгоритми за извличане и/или управление на бази от данни

Допълнителни изисквания:

Висше образование в областта на Математиката, Информатиката, Компютърните Науки ще се счита за предимство

2+ години опит програмиране на Python ще се счита за сериозно предимство

Познания по SQL, Scrapy, Django / Flask, Elasticsearch, ETL фреъймуърк като Airflow са предимство

Какво предлагаме:

– Работа в млад и динамичен екип

– Корпоративно обучение

– Възможности за лично и професионално израстване

– Отлично възнаграждение


Кандидатите следва да представят:

– Автобиография и доказателства за професионален опит и висше образование (ако е приложимо).

Начин на кандидатстване: Кандидатите следва да подадат своите кандидатури през следния линк: https://www.jobs.bg/job/5363858  или по имейл на адрес info@kida.bg.

Срок за кандидатстване: 24.07.2020

www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

ОБЯВА: Програмист, извличане данни

„Сдружение за знание-интензивно развитие“ е организация с нестопанска цел, която обединява дейността на редица организации в сектора на знание-интензивните услуги. Дейността на сдружението е насочена към насърчаване прилагането на клъстерния подход като средство за увеличаване на конкурентоспособността и повишаване възможностите за партньорски иновации, съвместни лаборатории и изследвания, създавайки нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Във връзка с разрастване на дейността и изпълнение на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, финансиранпо оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, в момента търсим:


Програмист, извличане на данни – 8 ч. работен ден


С основни отговорности:

– Работи по предоставен план за последователна обработка на идентифицирани източници на информация

– Извършва промени в плана, идентифицира нови източници и/или съдейства на програмиста по управление на бази данни

– Извършва детайлен технически анализ на публикуваната и/или генерирана информация, в това число и на механизмите за създаването, публикуването и достъпването

– Прави оценка на съдържанието и какви атрибути и метаданни от него подлежат на извличане чрез машинен способ

– Използва предоставената му работна среда за събиране на данни от онлайн източници с цел изготвяне на специализирани скриптове/мини-програми/ за извличане на съответните данни

– Определя честотата на събираемост и използване на скрипта

– Следи за грешки в процеса на събиране и съхранение на данните, включително посредством технически средства, и извършва необходимите корекции и актуализации на скриптовете

Място на работа: гр. Велико Търново

Свободни позиции: 2 бр.

Задължителни минимални изисквания:

– Висше образование  – Математика, Информатика, Компютърни науки (или еквивалент) ИЛИ най-малко две години опит в разработване на скриптове и алгоритми за извличане на данни или обработка на големи информационни масиви (включително от неструктурирани данни)

Допълнителни изисквания:

– 2+ години опит програмиране на Python ще се счита за сериозно предимство

– Познания по SQL, Scrapy, Django / Flask, Elasticsearch, ETL фреъймуърк като Airflow са предимство

Какво предлагаме:

– Работа в млад и динамичен екип

– Корпоративно обучение

– Възможности за лично и професионално израстване

– Отлично възнаграждение


Кандидатите следва да представят:

– Автобиография и доказателства за висше образование и/или професионален опит

Начин на кандидатстване: Кандидатите следва да подадат своите кандидатури през следния линк: https://www.jobs.bg/job/5363856 или по имейл на адрес info@kida.bg.

Срок за кандидатстване: 24.07.2020

www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Сдружение за знание-интензивно развитие започна изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновативни клъстери“, който е насочен към стимулиране на иновационната активност на клъстера

На 3 юли 2020 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ и Министерство на икономиката подписаха договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 за изпълнение на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни”.
Основната цел на проекта е повишаване иновационната активност сдружението и създаване на условия за неговото устойчиво развитие чрез подкрепа за ресурсно обезпечаване, интернационализация и развитие на споделена инфраструктура за общи иновационни клъстерни дейности.
Общата стойност на проекта възлиза на 350 042,00 лева, от които 250 693,30 лева са безвъзмездна помощ. Средствата ще бъдат използвани за внедряване на хардуерна и софтуерна инфраструктура, осигуряване на персонал за иновативни дейности и участие в международни конференции, обучения, панаири и други събития.
Планираните дейности включват осигуряване на ресурси за дейността и повишаване на капацитета на иновативния персонал на клъстера; обмен на добри практики; установяване и насърчаване на транснационални връзки за сътрудничество и интернационализация (компонент 1) и придобиване на материални и нематериални активи за развитието на споделена клъстерна инфраструктура – компонент 2. Очаква се реализирането им да доведе до постигане на няколко конкретни цели на проекта и до следните резултати:
• Създадена нова споделена клъстерна инфраструктура – Глобален център за събиране на данни
• Осигурен ресурсен капацитет за клъстерна иновационна дейност – назначен иновативен и изследователски персонал;
• Повишен капацитет на клъстера и неговите членове чрез участие в семинари, конференции и други събития за споделяне на опит и добри практики
• Засилени връзки и сътрудничество между членовете на клъстера и външните партньори;
• Улеснен достъп до технологии, ресурси и опит на членовете на клъстера.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 14 месеца.

www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 01.05.2019 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ приключи успешно изпълнението на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор клъстера изпълни проект BG16RFOP002-2.009-0026-С01 „Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014 – 2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, клъстера изпълни проект, насочен към създаване на административно тяло на клъстера и повишаване на неговия капацитет, вкл. чрез участие в конференции и обучения, развитие на нови продукти и услуги, интернационализация и популяризиране на клъстера.
Целта за повишаване на конкурентоспособността на клъстера и неговите членове беше постигната чрез изпълнението на редица дейности, включително:

 • Създаване на административно тяло на клъстера;
 • Участие в национални и международни конференции, обучения, панаири и други събития;
 • Организация и провеждане на собствено събитие за представяне продуктите и услугите на клъстера и неговите членове;
 • Работа с представители на висшето образование, с цел развитие на качествена работна ръка за сектор знание-интензивни услуги.

Проектът беше изпълнен в рамките на 18 месеца.

СЗИР търси да назначи Експерт Образователни програми

 

 

Експерт Образователни програми

„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Образователни програми – на 4 ч. работен ден

Работно място: гр. Велико Търново

Длъжността се открива във връзка с изпълнението на горе посочения проект със срок на изпълнение 01.11.2017 – 01.05.2019 г.

Какво предлагаме:

 • Работа в динамична среда;
 • Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;
 • Възможности за професионално и личностно развитие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Най-малко средно образование;
 • Най-малко 2 години опит в организиране и/или провеждане на обучения в сектор ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация и/или идентифициране на необходими обучения за персонала на дадена организация, или висше образование (Бакалавър) в някоя от следните области – Хуманитарни науки, Педагогически науки, Социални, стопански и правни науки.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);
 • Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата.

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионалните автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 12:00 часа 06.03.2019 г. на имейл адрес: info@kida.bg.

Благодарим на всички присъствали на “Стойността на комуникациите в дигиталната ера”

Конференцията на СЗИР “Стойността на комуникациите в дигиталната ера” мина успешно. Благодарим на нашите партньори, които допринесоха за това, тя да се случи, на лекторите и панелистите, които споделиха своите знания и опит, и на всички присъствали за интереса.

За тези от вас, които са пропуснали някоя лекция или пък искат да я гледат повторно, тук е качен запис.

По-долу можете да видите снимки от конференцията

„Стойността на комуникациите в дигиталната ера“

Откриване на събитието

Джона Бърк, Изпълнителен директор на AMEC, говори на тема „Измерване на комуникациите – минало и настояще“

„Медийното пространство circa 2019“ с Владимир Петков, Изпълнителен директор на Identrics и CTO на A Data Pro

Ана Ади и Томас Щокле по време на практическия семинар на комисията по измерване и оценка към Института по Връзки с обществеността (IPR, САЩ)

Дискусионен панел: Медии срещу бранд журналистика

Дискусионен панел: PR срещу маркетинг

Дискусионен панел: Клиент срещу Агенция

Програма на конференцията „Стойността на комуникациите в дигиталната ера”

 

Нашата конференция на тема “ наближава и сега е подходящия момент да ви разкажем повече за програмата.

Събитието ще открият Томислав Дончев, Заместник министър-председател на Република България, Даниел Панов, Кмет на община Велико Търново, Илия Кръстев, Изпълнителен директор на A Data Pro и Проф. д-р Христо Бонджолов, Ректор на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“

Ще продължим с лекция от Джона Бърк от “Измерване на комуникациите – минало и настояще”, Изпълнителен директор на Международна асоциация за оценка и измервания на комуникациите (AMEC). Тя ще разкаже повече за необходимостта от нови показатели за измерване и оценка на комуникациите и ще ни въведе в стратегическите барселонски принципи и рамката за измерване на комуникациите, разработена от AMEC.

След нейната лекция Владимир Петков, Изпълнителен директор на Identrics и CTO на A Data Pro ще даде своята прогноза за медийното пространство през 2019.

А после ще можем да се участваме в практически семинар на комисията по измерване и оценка към Института по Връзки с обществеността (IPR), който ще ни даде обзор на моделите за измерване на комуникациите и възможностите им за използване. Той ще бъде воден от Ана Ади и Томас Щокле от експертната комисия за измерване и оценка на комуникациите на IPR.

Следобеда ще бъде посветен на три дискусионни панела.

В първия от тях, медии срещу бранд журналистика ще бъде дискутирано какво е мястото на традиционните медии в ерата на бранд журналистиката, дигитализацията и социалните мрежи.

Вторият среща PR и Marketing специалисти, които ще обсъдят какво означава да бъдеш PR експерт в дигиталната ера и каква е разликата при измерването на PR кампании в сравнение с маркетинговите такива.

Последния панел ще засегне отношенията на агенции и техните клиенти и ще отговори на въпроса, как бизнесът да насочи правилно инвестициите си посредством точна оценка на ефективността на комуникационните кампании?

Конференцията ще бъде завършена от обобщаваща сесия с възможност за допълнителни въпроси.

Ако всичко това ви звучи интересно и не искате да го пропуснете, регистрирайте се тук. Конференцията ще се проведе на 23 ноември от 9 часа в аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

През ноември СЗИР ще организира конференция на тема “Стойността на комуникациите в дигиталната ера”

Конференцията ще се проведе на 23 ноември от 9 часа в аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Тя е част от AMEC Measurement Month 2018, а неин  основен партньор е A Data Pro, а домакин е .

Ще имате възможност да се присъединете се към международно признати професионалисти и учени в областта на комуникациите, местни експерти и бизнес лидери, за първата за Югоизточна Европа конференция, посветена на оценяването на Вашите PR и маркетингови усилия в медийната среда на дигиталната ера. Очаквайте повече информация скоро.

Ще се радваме да се срещнем във Велико Търново. Събитието е безплатно, но се изисква регистрация, която можете да направите тук.