СЗИР търси да назначи Експерт Образователни програми

 

 

Експерт Образователни програми

„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Образователни програми – на 4 ч. работен ден

Работно място: гр. Велико Търново

Длъжността се открива във връзка с изпълнението на горе посочения проект със срок на изпълнение 01.11.2017 – 01.05.2019 г.

Какво предлагаме:

  • Работа в динамична среда;
  • Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;
  • Възможности за професионално и личностно развитие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

  • Най-малко средно образование;
  • Най-малко 2 години опит в организиране и/или провеждане на обучения в сектор ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация и/или идентифициране на необходими обучения за персонала на дадена организация, или висше образование (Бакалавър) в някоя от следните области – Хуманитарни науки, Педагогически науки, Социални, стопански и правни науки.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

  • Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);
  • Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата.

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионалните автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 12:00 часа 06.03.2019 г. на имейл адрес: info@kida.bg.