Услуги

 
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
 • Писане и публикуване на бизнес и финансови новини и статии за Югоизточна Европа;
 • Създаване на база данни с профили на компании и бизнес репорти;
 • Пазарни анализи и персонализирани проучвания по конкретно задание;
 • Консултантски услуги за подпомагане  взимането на информирани бизнес и стратегически решения;
 • Информационни табла с основни данни за елетроенергия за 17 ключови пазара в Европа;
 • Предоставяне на данни от годишните финансови отчети на компании от Югоизточна Европа и възможност за сравнение между отделни компании;
 • Предоставяне на корпоративна бизнес информация за България и за страните от Югоизточна Европа;
 • Медиа мониторинг и анализ на стандартни, онлайн и социални медии;
 • Клипинг и медиа мониторинг на преса, радио и телевизия, интернет;
 • Кризисен мениджмънт;
 • Медия мениджмънт и обучение;
 • Управление на лидерството и корпоративен брандинг;
 • Създаване, обработка и управление на бази данни;
 • Изготвяне на due diligence доклади;
 • Скрининг на информация, свъpзана със спазването на антикорупционни практики, управление на риска и управление на репутацията;
 • Проверка на репутация и интегритет на компании, юридически и физически лица;
 • Съдействие за устойчивото развитие на региони, сектори, общности, институции и организации. Насърчаване развитието на предприемачеството и иновациите в сферата на информационното общество;
ТЕХНОЛОГИЧНИ УЛУГИ
 • Доставяне на цялостни решения чрез семантични технологии;
 • Класификация на таксономия,  извличане и събиране  на данни;
 • Обработка на естествени езици;
 • Конвертиране на данни и превръщането им в смислена информация;
 • Машинно обучение, което позволява една компютърна програма да се учи, расте и променя от само себе си, когато е изложена на нови данни;
 • CMS платформи;
 • Платформа за автоматизирана журналистика;
 • Динамични системи за публикуване на новини, статии и т.н.
научни услуги
 • Подпомагане на образованието и обществената реализация на млади хора и обучението в контекста на ученето през целия живот. Проекти в сферите здравеопазване, образование, наука, култура, техника и физическата култура;
 • Научно-изследователски проекти;
 • Обучение и развитие на млади кадри по специално създадени професионални, бакалаварски, магистърски и научни програми.
Други
 • Консултация по писане на проекти и тяхното изготвяне;
 • Консултиране по проекти за бизнес развитие;
 • Връзки с институциите;