За нас

„Сдружение за знание и интензивно развитие” възниква като клъстер с нестопанска цел, който обединява дейността на организациите A Data Pro,  SeeNews,  Identrics,  Media Monitor, ВТУ, Semantic Interactive, Intelday, Ingenio и Фондация за развитие на информационното общество.

Стратегически клъстерът има за цел да увеличава броя на своите членове, чрез което да повиши възможностите за партньорски иновации, съвместни лаборатории и изследвания, създавайки нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Мисия:

Позициониране на България като топ световна дестинация за знание-интензивни услуги.

Визия:

Повишаване на конкурентоспособността на България като дестинация за знание-интензивно развитие. Подобряване на бизнес условията в сектора на знание-интензивни услуги и като цяло положително въздействие върху инвестиционния климат в България.

Цели:
 1. Развитие и утвърждаване на сектор „знание интензивни услуги” като двигател на българската икономика;
 2. Насърчаване прилагането на клъстерния подход като средство за увеличаване на конкурентоспособността, партньорското взаимодействие и експортния потенциал на субектите от сектора на знание-интензивни услуги;
 3. Подпомагане на образованието и обучението, свързани с информационни и комуникационни технологии;
 4. Подкрепа на индустриалното развитие, образованието и развитие на секторите от ново поколение чрез разработване и прилагане на знание-интензивни решения, формиращи висока добавена стойност;
 5. Подобряване на приноса на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна привлекателност, включително чрез създаването и подсилването на ефективни връзки между образованието, научните изследвания и иновациите – трите страни на „триъгълника на знанието”;
 6. Увеличаване на трансфера на технологии, иновации и развитие на научноизследователската и развойна дейност в България;
 7. Разпространение на световните постижения в информационните услуги, специализираните услуги по обработване на данни и знание и информационните и комуникационни технологии;
 8. Разработване и изпълнение на международни и национални проекти, свързани с развитието на знание интензивните услуги;
 9. Подкрепа на иновациите и предприемачеството, включително за създаване на бизнес умения;
 10. Подкрепа на подхода към партньорски иновации и съвместни лаборатории и изследвания за увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса;
 11. Подпомагане развитието и професионалната реализация на младите хора в сектора;
 12. Съдействие за постигане на устойчиво развитие на сектора „знание интензивни услуги”.