Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 01.05.2019 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ приключи успешно изпълнението на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор клъстера изпълни проект BG16RFOP002-2.009-0026-С01 „Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014 – 2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, клъстера изпълни проект, насочен към създаване на административно тяло на клъстера и повишаване на неговия капацитет, вкл. чрез участие в конференции и обучения, развитие на нови продукти и услуги, интернационализация и популяризиране на клъстера.
Целта за повишаване на конкурентоспособността на клъстера и неговите членове беше постигната чрез изпълнението на редица дейности, включително:

  • Създаване на административно тяло на клъстера;
  • Участие в национални и международни конференции, обучения, панаири и други събития;
  • Организация и провеждане на собствено събитие за представяне продуктите и услугите на клъстера и неговите членове;
  • Работа с представители на висшето образование, с цел развитие на качествена работна ръка за сектор знание-интензивни услуги.

Проектът беше изпълнен в рамките на 18 месеца.