Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 
На 01.11.2017 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор клъстера ще изпълни проект BG16RFOP002-2.009-0026-С01 „Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014 – 2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, клъстера ще изпълни проект, насочен към създаване на административно тяло на клъстера и повишаване на неговия капацитет, вкл. чрез участие в конференции и обучения, развитие на нови продукти и услуги, интернационализация и популяризиране на клъстера.
Целта за повишаване на конкурентоспособността на клъстера и неговите членове ще бъде постигната чрез изпълнението на редица дейности, включително:

  • Създаване на административно тяло на клъстера;
  • Участие в национални и международни конференции, обучения, панаири и други събития;
  • Организация и провеждане на собствено събитие за представяне продуктите и услугите на клъстера и неговите членове;
  • Работа с представители на висшето образование, с цел развитие на качествена работна ръка за сектор знание-интензивни услуги.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.

СЗИР търси нови членове

Клъстер “Сдружение за знание и интензивно развитие” съществува от 01.09.2016 г. Част от настоящите членове на клъстера включват редица регионални лидери като A Data Pro, Semantic Interactive, Intelday Solutions. Представител на българското висше образование е Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

СЗИР се стреми да привлече и други университети, тъй като те са ключови за изпълнение на стратегията за развитие на по-ползотворни взаимоотношения между висшите учебни заведения и регионалните бизнес лидери. Крайният резултат от такова сътрудничество ще са по-квалифицирани, образовани и готови кадри, които да спомогнат развитието на пазара.

Дългосрочната стратегия на СЗИР е да утвърди България като световен лидер на пазара за знание-интензивни услуги. Първата стъпка в тази посока е увеличаването на броя на членовете на асоциацията, чрез което да се повишат възможностите за партньорски иновации, съвместни лаборатории и изследвания, създаването на нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Обединявайки усилията си и формирайки обща стратегия за развитие на индустрията, членовете на клъстера имат възможност да споделят пазарите си, използвайки редица пазарни механизми, включително верижни продажби и кръстосани продажби. Допълнително, членовете на сдружението взаимно се подпомагат в идентифицирането и участието в обществени поръчки или други възможности за предоставяне на комплексни и дългосрочни услуги.

Не на последно място обединението подпомага и споделянето на ноу-хау и експертиза. Интензивното сътрудничество между членовете на клъстера ще подпомогне обмена на персонал и експертиза, като при нужда от временен ресурс с определени умения, членовете ще имат достъп до огромна база от хора, разполагащи със знания и умения в целия спектър на знание интензивните услуги.

Възможността за присъединяване към клъстер СЗИР е напълно отворена. В случай, че имате интерес и смятате, че сте потенциален партньор, ще се радваме да заявите членството си или да зададете вашите въпроси на info@kida.bg

А Дейта Про ще предоставя медийно наблюдение и анализ на Европейския институт за равенство между половете

С гордост съобщаваме, че А Дейта Про, в частност екипът й Персептика ще предоставя услуги за медийно наблюдение и анализи на Европейския институт за равенство между половете (EIGE).

Персептика ще приложи опита си в медийния мониторинг и анализ, за да помогне на EIGE да осъществява своите планирани комуникационни и медийни дейности. Престижният четиригодишен рамков договор ще бъде съсредоточен върху наблюдението на медийните дейности на EIGE.

Eвропейските институции са сред най-взискателните клиенти, а поръчката, възложена на А Дейта Про от EIGE, е значително постижение като се има предвид ожесточената конкуренция, пред която са изправени всички, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки.

„Вярвам, че два фактора, доведоха до това А Дейта Про да спечели този договор. Първо, изобилие от знания и опит в областта на медийния мониторинг и анализ, генерирани през годините, работейки както за бизнес, така и за институционални клиенти. И второ – личният интерес на екипа на Персептика в равенството между половете и дискриминацията“, сподели Георги Ауад, директор Персептика.

 

Айдентрикс присъства на TEDxNBU

Една от основополагащите цели на „Сдружението за знание-интензивно развитие“ е да насърчава сътрудничеството между бизнеса и образователните институции, тъй като за развитието на регионалния пазар за знание-интензивни услуги е от съществена важност наличието на компетентни кадри и тяхната професионална реализация.

Именно за това, за нас е изключитено ценно партньорството ни с Великотърновския университет, което ни предоставя пряка възможност да насочим усилията си към създаването на едно устойчиво сътрудничество между бизнеса и образованието в България.

По този повод с гордост искаме да съобщим за присъствието на директора и създателя на Айдентрикс, Владимир Петков, на тазгодишната TEDx конференция в НБУ. На събитието той разказа за последните тенденции в областта на изкуствения интелект и как те влияят на развитието на бизнеса.

„Сдружението за знание-интензивно развитие“ и Айдентрикс са винаги отворени към нови компетентни кадри и за това за нас беше чест да присъстваме на тазгодишната TEDxNBU и да се срещнем с някои от тях.

Втори транш финансиране по Инициативата за Дигитални Новини на Google

Инициативата за Дигитални Новини (Digital News Initiative) е партньорска инициатива на технологичния гигант Google  и издатели на новини в Европа. Целта на инициативата е да се осигури финансиране за изпълнението на проекти, които изследват и насърчават развитието на нови високотехнологични решения за публикуване на новини.

Усилията на Google да подкрепя големи и малки новинарски организации в опитите им да тестват и разработват нови решения идват по същото време, по което компанията се опитва да достигне до споразумение с европейските регулаторни власти за дейността си. Наскоро технологичният гигант бе обвинен, че има твърде доминантна роля на пазара не само като доставчик на своята популярна услуга за търсене, но и като доставчик на мобилни решения в лицето на платформата Android.

Друг начин да погледнем на ситуацията е, че усилията на Google идват точно навреме, за да влеят нови сили в една изтощена индустрия. Много новинарски организации в Европа изпитват затруднения да се справят със спецификите на модернизиращата се индустрия. Вестниците масово се превръщат от доходоносни бизнеси, които печелят, както от самите издания, така и от място за реклама в тях, в издържани предимно от рекламни приходи безплатни онлайн медии, чието съдържание се разпространява по много и различни начини във виртуалното пространство.

Списък на проектите, финансирани от DNI, разбити по държави и вид проект.
Списък на проектите, финансирани от DNI, разбити по държави и вид проект. Кликнете за повече информация.

По инициативата се инвестират 24 млн. евро в 124 проекта от 25 европейски държави. Това е вторият транш финансиране, който се отпуска. При първият се отпускат 30 млн. евро за развитие на 128 проекта. Одобрените проекти са изключително разнообразни по мащаб и фокус. Някои са на големи медии и имат амбициозни цели като развитие на журналистика на данните и използването на изкуствен интелект за подбор на новини, които да се предложат на читателите. Други идват от по-малки играчи, като например неправителствената организация, която разработва софтуер за разграничаване на истинските новини от фалшивите.

Разлика между проектите, финансирани от първата и втората вълна се открива и във фокуса им. Новите 124 проекта са избрани не само на база фактори като цялостно въздействие, иновативност и изпълнимост, но и въз основа на това дали се фокусират върху сътрудничество. Подобни инициативи са от изключителна важност за развитието на СЗИР, тъй като подпомагат развойна дейност в сектор, в който оперират голяма част от членовете на клъстера.

Открита процедура за финансиране на клъстерни дейности

На 12 декември 2016 г. Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ откри процедура за подбор на проектни предложения за „Развитие на клъстери в България“.

Целта на процедурата е предоставяне на финансова помощ за развитие на клъстери, коопериране и развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива, като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Средствата ще бъдат използвани за покриване на част от оперативните разходи на клъстера. Ще спомогнат осигуряването на персонал, който да се занимава с администрацията, управлението и развитието на организацията. По процедурата ще бъде осигурено и нужното оборудване на този персонал, както и средства за придобиване на софтуерни системи, лицензи и ноу-хау. Предвижда се и подпомагане на дейностите по цялостното развитие на клъстера – консултантски услуги за навлизане на нови пазари и разработване на пазарни, инвестиционни и маркетингови стратегии.

Процедурата предвижда и покриване на разходите за изработването на различни рекламни и информационни материали, уеб сайтове, бази данни, както и подпомагане на други маркетингови дейности. Такива са участието и организирането на различни събития с цел популяризиране дейността на клъстера и привличане на нови членове. По план ще се подпомагат и представянето и участието на клъстера в изложения, конференции, обучения и други събития. Основната цел на това са обменът на опит и добри практики и създаването на партньорства, като част от цялостната стратегия за интернационализация на организацията.

Процедурата „Развитие на клъстери в България“ е изключителна възможност за развитие на Сдружението за знание-интензивно развитие. Получаване на подкрепа по тази процедура ще подпомогне по-ускореното и комплексно развитие на сдружението, по-качествено взаимодействие между бизнеса и висшето образование, привличане на членове извън границите на Република България, разработване на обща стратегия за развитие на Сдружението и знание-интензивните услуги в страната като цяло.

Можете да намерите пълната документация по процедурата тук.

Доставчикът на семантични уеб технологии – Identrics е златен спонсор на вторaта международна конференция CLIB 2016

Identrics бе официално представен за първи път на втората международна конференция „Компютърна Лингвистика в България 2016“.

Компанията е златен спонсор на тазгодишното издание и по този начин подкрепя  общата среща на водещи учени от България и чужбина в сфертата на компютърната лингвистика и обработката на естествени езици. Разказвайки за CLIB 2016, Деян Пейчев, CTO в Identrics, сподели своя ентусиазъм от срещата на чисто научни разработки и бизнес реалността:

a3d37f92-4fb4-4347-9253-1896d7f0443e„Участието на CLIB 2016 ни даде възможност да се запознаем с най-новите научни постижения на различни изследователски институти, което от своя страна ни зареди със свежи идеи и начини за приложение на иновациите във всичко, което правим.

От друга страна, колаборацията с Identrics дава досег до реалния бизнес и приложението им в реални бизнес процеси. Ние разполагаме с познания и опит с големи проекти. Поставихме основите на ценни партньорства, което позволява да се предоставят по-добри и по-бързи решения за бизнеса.“

Главният изпълнителен директор на Identrics Владимир Петков сподели технологиите, които са му направили най-голямо впечатление по време на конференцията – технология, която позволява да бъдат разпознати троловете в коментарите на медиите, технология, даваща тежест на най-интересните и стойностни мнения, така че да излизат най-отгоре в онлайн форумите и финално – алгоритъм, който с много високо качество разпознава цитатите в публикации на традиционните медии.

SeeNews въвежда нова платформа – one-stop-shop за интегрирани бизнес информационни решения за Югоизточна Европа

SeeNews, независим доставчик на бизнес новини и пазарни проучвания, въвежда нова платформа за интегрирани бизнес информационни решения за Югоизточна Европа.

Новата платформа www.SeeNews.com предоставя 360- градусов поглед върху Югоизточна Европа с интегрирания подход на портфолиото от услугите си, което включва: бизнес и икономически новини, интервюта и коментари, индустриални и секторни анализи,  доклади, профили на компании, мониторинг и анализ на традиционни медии и социални мрежи, годишни класации и проучвания, направени по индивидуални клиентски запитвания.

edbf0de3-54ea-418f-bae8-9a33b684a0cc„Практически не съществува друг уеб сайт за Югоизточна Европа, който да предлага пълния обхват от услуги и възможности, като интегрира различни типове информация в единна платформа за бизнес информационни решения.

Разполагаме с повече от 800 000 профили на компании, над 25 000 доклади, от години генерираме над 13 000 новини месечно. Това са цифри, които демонстрират капацитета ни, но и са сериозна заявка за бъдещето ни развитие”, коментира изпълнителният директор на SeeNews, г-н Илия Кръстев.

В новата платформа можеш да намериш достъпна, разбираема бизнес информация за 11 страни от Югоизточна Европа, а в случай, че информацията, от която имаш нужда не съществува в базата ни данни към настоящия момент, нашето дългогодишно know-how ни помага лесно и бързо да бъде създадена, така че да отговорим максимално на индивидуалните клиентски потребности. Като основен стратегически партньор на бизнеса ние сме длъжни да бъдем достатъчно гъвкави и способни да отговорим на всяка индивидуална необходимост,” каза още той.

Christmas Charity Bazaar предстои

СЗИР с радост се включва в тазгодишното издание на Благотворителния базар, организиран от компания A Data Pro. Събитието ще се проведе на 9-ти декември в три града – София, Пловдив и Велико Търново. Целта е чрез дарителство да се подпомогнат каузи, свързани с деца и образование. Самия избор на благотворителни инициативи и гласуването за тях може да следите в реално време във Facebook ивента, където и да заявите своето присъствие: https://www.facebook.com/events/229952347436138/?

На Christmas Charity Bazaar 2016 ще вземат участие и ще присъстват освен редица партньори и приятели на A Data Pro – СЗИР, ВТУ, SeeNews, Identrics, Media Monitor, Perceptica, Semantic Interactive като част от имената. Това създава отлична възможност за среща с вече текущи членове на клъстера, както и за приобщаването на нови такива.

Екипът на СЗИР ще направи три отделни презентации във всеки един от градовете – София, Пловдив и Велико Търново. По време на тях ще разкажем защо вярваме в клъстерния подход, какви са неговите предимства, какво свършихме за тези няколко месеца и какво предстои през 2017.

ВТУ ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ СЗИР

От днес Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ става член на Сдружението за знание интензивно развитие (СЗИР)!

Участието на Великотърновския университет в СЗИР е следствие от дългогодишното съвместно сътрудничесто между университета и компаниите, създали Сдружението и изрична покана за асоциирано членство, отправена от съучредителката на СЗИР „А Дейта Про“ ООД.

С вклюването на Великотърновския университет в сдружението, клъстерът прави първата значима стъпка за постигане на някои от основните си цели – подпомагане на образованието и обучението, свързани с информационни и комуникационни технологии. По този начин СЗИР осигурява и подкрепа на индустриалното развитие, образованието и развитието на секторите от ново поколение чрез разработване и прилагане на знание-интензивни решения, формиращи висока добавена стойност.

Приемането на ВТУ в СЗИР ще допринесе за подобряване на приноса на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна привлекателност, включително чрез създаването и подсилването на ефективни връзки между образованието, научните изследвания и иновациите – трите страни на „триъгълника на знанието“. Надеждите са, че това ще доведе до увеличаване на трансфера на технологии, иновации и развитие на научноизследователската и развойна дейност в България.

С подкрепата на ВТУ, клъстерът ще успее да достигне до студентите и да спомогне за изграждането на университетска култура, която подкрепя иновациите и предприемачеството, включително за създаване на бизнес умения.

С това СЗИР ще осигури и нужната подкрепа на прехода към партньорски иновации и съвместни лаборатории и изследвания за увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Следващата стъпка е развитие на още по-силно и успешно стратегическо сътрудничество между бизнеса и висшето образование, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността, както на знание-интензивните услуги в България, така и на висшето образование. Прякото сътрудничество между един от водещите университети в страната и компании, представляващи цялата верига на доставките в сектор знание-интензивни услуги ще гарантира създаването на подготвени и качествени кадри за индустрията, амбициозни млади експерти, които владеят знания и умения необходими на бизнеса в реално време.