Търсим да назначим – Експерт Бизнес развитие

 
„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Бизнес развитие – на 4 ч. работен ден;
Какво предлагаме:
Работа в динамична среда;
Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;
Възможности за професионално и личностно развитие;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Най-малко средно образование;
Най-малко 2 години опит в ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация или висше образование специалност Маркетинг, Икономика, Финанси, Инженерна специалност или подобно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);
Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата;

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:
Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионални автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 14:00 часа 03.12.2017 г. на имейл адрес: info@kida.bg

Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 
На 01.11.2017 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор клъстера ще изпълни проект BG16RFOP002-2.009-0026-С01 „Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014 – 2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, клъстера ще изпълни проект, насочен към създаване на административно тяло на клъстера и повишаване на неговия капацитет, вкл. чрез участие в конференции и обучения, развитие на нови продукти и услуги, интернационализация и популяризиране на клъстера.
Целта за повишаване на конкурентоспособността на клъстера и неговите членове ще бъде постигната чрез изпълнението на редица дейности, включително:

  • Създаване на административно тяло на клъстера;
  • Участие в национални и международни конференции, обучения, панаири и други събития;
  • Организация и провеждане на собствено събитие за представяне продуктите и услугите на клъстера и неговите членове;
  • Работа с представители на висшето образование, с цел развитие на качествена работна ръка за сектор знание-интензивни услуги.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.

СЗИР търси нови членове

Клъстер “Сдружение за знание и интензивно развитие” съществува от 01.09.2016 г. Част от настоящите членове на клъстера включват редица регионални лидери като A Data Pro, Semantic Interactive, Intelday Solutions. Представител на българското висше образование е Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

СЗИР се стреми да привлече и други университети, тъй като те са ключови за изпълнение на стратегията за развитие на по-ползотворни взаимоотношения между висшите учебни заведения и регионалните бизнес лидери. Крайният резултат от такова сътрудничество ще са по-квалифицирани, образовани и готови кадри, които да спомогнат развитието на пазара.

Дългосрочната стратегия на СЗИР е да утвърди България като световен лидер на пазара за знание-интензивни услуги. Първата стъпка в тази посока е увеличаването на броя на членовете на асоциацията, чрез което да се повишат възможностите за партньорски иновации, съвместни лаборатории и изследвания, създаването на нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Обединявайки усилията си и формирайки обща стратегия за развитие на индустрията, членовете на клъстера имат възможност да споделят пазарите си, използвайки редица пазарни механизми, включително верижни продажби и кръстосани продажби. Допълнително, членовете на сдружението взаимно се подпомагат в идентифицирането и участието в обществени поръчки или други възможности за предоставяне на комплексни и дългосрочни услуги.

Не на последно място обединението подпомага и споделянето на ноу-хау и експертиза. Интензивното сътрудничество между членовете на клъстера ще подпомогне обмена на персонал и експертиза, като при нужда от временен ресурс с определени умения, членовете ще имат достъп до огромна база от хора, разполагащи със знания и умения в целия спектър на знание интензивните услуги.

Възможността за присъединяване към клъстер СЗИР е напълно отворена. В случай, че имате интерес и смятате, че сте потенциален партньор, ще се радваме да заявите членството си или да зададете вашите въпроси на info@kida.bg