Cluster “Knowledge-intensive development association” signed a grant agreement under BG16RFOP002-2.009 “Development of Clusters in Bulgaria” part of Operational Program “Innovation and Competitiveness”

 
On 01.11.2017 Cluster “Knowledge-Intensive Development Association” signed a Grant Contract under BG16RFOP002-2.009 “Cluster Development in Bulgaria” part of the Operational Program “Innovation and Competitiveness” with the Managing Authority Ministry of Economy of Bulgaria.

Under this contract, the cluster will implement Project BG16RFOP002-2.009-0026-C01 “Sustainable Development of a Cluster of Knowledge-Intensive Development”.

With the financial support of the Operational Program “Innovation and Competitiveness” 2014-2020, through the European Union and national funding, the cluster will implement a project aimed at creating cluster administrative body and increase its capacity, incl. through the participation in conferences and trainings, development of new products and services, internationalization and cluster promotion.

The objective of increasing the competitiveness of the cluster and its members will be achieved through the implementation of a number of activities, including:

 • Creating a Cluster Administrative Body;
 • Participation in national and international conferences, trainings, fairs and other events;
 • Organizing and conducting own event to present the products and services of the cluster and its members;
 • Working with higher education representatives to develop a quality workforce for the knowledge-intensive services sector.
 • The project will be implemented within 18 months.

РАЗГОВОР С РАЙНА ГРИГОРОВА, УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗНАНИЕ ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ (ЧАСТ 2)

Ако още не сте имали възможност да прочетете първа част, може да го направите тук: http://bit.ly/2hjib54


Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до основни пазари на национално ниво?

Град Велико Търново беше избран като стратегическа локация на клъстера със следните аргументи:

 • Там е разположен Великотърновски Университет. Непосредствената близост до него е от изключителна важност за качественото сътрудничество и постигане на част от най-важните цели на клъстера – подобряване на качеството на висшето образование и осигуряване на качествена работна сила в дългосрочен план.
 • Велико Търново се намира в центъра на страната и позволява най-бърз достъп до големи бизнес центрове – Варна, Бургас, Пловдив, София.

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до международни пазари?

Достъпът до международни пазари, в случая на знание-интензивните услуги, е свързан с добра интернет връзка и в редки случаи – възможност за пътуване в чужбина. В този смисъл, достъпът до пазари се осигурява чрез непрекъсваема и бърза интернет връзка.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните членове обезпечава изпълнението на общите клъстерни дейности?

Клъстера е създаден от представители на всеки елемент от веригата на доставките:

 • Човешки ресурс – генерира се от Великотърновски университет (и разбира се други университети, с които ВТУ си сътрудничи); управлява се и се развива от бизнес организациите;
 • Технологичен ресурс – Айдентрикс е представител на софтуерните разработчици. Основната дейност на компанията е научни изследвания и разработки на семантични технологии и изкуствен интелект;
 • Създаване на съдържание – СииНюз е водеща новинарска агенция в Югоизточна Европа;
 • Обработване на информация – А Дейта Про покрива широк спектър от информационни услуги, вкл. създаване и обработване на бази данни, конвертиране и структуриране на информация, услуги свързани с анализ на риска и съответствието, медийни анализи и мн. др. Медиа монитор се концентрира върху медиен мониторинг и медийни анализи;
 • Консултантски услуги – Интелдей Солушънс предоставя комуникационни, ПР и стратегически консултации. Семантик Интерактив от своя страна се развива в две основни направления – консултации за разработване на инвестиционни и научно изследователски проекти с грантово финансиране и провеждане на научни изследвания, свързани с разработване на методи, технологии и подходи за извличане на знание;
 • Агенция Протос пък покрива елементът създаване на знание и издателски дейности.

Сдружението за знание-интензивно развитие беше създадено с цел да създаде възможност и инструменти на организации от сектора да си сътрудничат и развиват, като едновременно с това помогнат развитието на националната икономика като цяло. За се постигне това, беше създадена съответна организационна структура, която прозрачно и обективно да провежда общите клъстерни дейности и подпомага постигане на поставените цели.

Ние вярваме, че простата и ясна структура са най-добрия гарант за прозрачност, обективност и скорост при вземането на решения и провеждането на политики.

Структурата на управление и координация на клъстера е съобразена със спецификата на дейността на клъстера и взаимовръзките между отделните клъстерни членове?

За да се гарантира защита на интересите на всяка група заинтересовани страни, при създаването на клъстера членовете взеха решение, че е справедливо всеки от тях да бъде равноправен с право на глас. Административно, клъстера се управлява от Общо събрание и Управител.

Начина на управление и координация може да бъде илюстриран с пример:

Общото събрание на клъстера получи предложение за разработване на обучителен курс по писане за уеб. Вносителят на предложението предостави и предварителна програма за обучението вкл. покривани теми, практически занятия, продължителност, език. Членовете на общото събрание от своя страна предоставиха предложението за обсъждане от експерти в организацията, която представляват. От своя страна, управителят предостави предложението за обсъждане и в работната група, ангажирана с работата с висшето образование.

В срок от 7 дни всяка организация, член на клъстера предостави становищата си на управителя, който от своя страна ги представи на работната група. Работната група обработи предложенията и становищата и излезе с общо предложение, което до най-голяма степен покрива очакванията и вижданията на членовете.

Седем дни след като информацията беше предоставена на работната група беше организирана среща между общото събрание и работната група, на която беше взето решение за формата, продължителността, лекторите, езика и сроковете за провеждане на пилотни обучения.

За целите на разписване на стратегии, политики, организация на събития, провеждане на проучвания, в клъстера бяха създадени работни групи в няколко основни направления:

 • Проучвания, анализи, планиране и организация разработване на софтуерни технологии за индустрията;
 • Пазарни проучвания, създаване на съвместни информационни продукти и услуги;
 • Проучвания, анализи, стратегически развитие на сектора на знание-интензивните консултантски услуги;
 • Стратегическо развитие и сътрудничество с висшето образование;

В работните групи са включени опитни експерти, предложени от ръководителите на членовете на клъстера.