Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с две обособени позиции

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. чрез Европейския съюз и национално финансиране, който цели да повиши конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР)  и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им,  СЗИР публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Услуги за организиране на участия в обучения на представители на административното тяло на клъстера“ с две обособени позиции:

  1. Организация на участия в обучения в България
  2. Организация на участия в обучения в чужбина

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

  1. Публична покана
  2. Изисквания към офертите
  3. Техническа спецификация
  4. Методика за оценка
  5. Образец на оферта
  6. Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160
  7. Образец на договор

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *