РАЗГОВОР С А ДЕЙТА ПРО – ДОСТАВЧИК НА информационни услуги (анализ на риска, медийни анализи, бази данни)

По какъв начин „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

ВТУ и фирмите разработват магистърски програми, обучения и др. (медиа мониторинг, писане за уеб и т.н.). Имаме и стажантски програми, които предоставят допълнителна квалификация. Организация на съвместни обучения с международни браншови организации.

Компаниите споделят свои технологии – така например Медиа Монитор дават на преференциални цени платформата си за ползване на членове на клъстера.

А Дейта Про споделя своя персонал, особено по отношение на езиково покритие.

Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

Регулярни съвместни срещи, срещи за обмен на опит. Управителният съвет – устава.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните клъстерни членове обезпечава изпълнението на общи клъстерни дейности?

Верига на знанието и верига на доставките, триъгълник на знанието.

Организационната структура е свързана със сегментацията на знание-интензивната индустрия – направление свързано с научни изследвания и анализ на развитието на технологиите, направление свързано с развитието на финансови и счетоводни услуги, медиен монторинг, ПР и маркетинг услуги, бизнес информация …

Обхващаме всички гледни точки, обменяме опит от различни гледни точки на създаването и разпространението на знание, обменяме добри практики, споделяме клиенти (ъпсел), като сумарно нашият опит надвишава 50 години. Ако работим самостоятелно, ще ни трябва в пъти повече време да натрупаме достатъчно опит, за да предоставяме качествени и конкурентни продукти и услуги.

Обмен на материали – сектора на знание-интензивните услуги по дефиниция работи с данни и информация – за създаване на своите продукти и услуги, компаниите използват вече създадени данни и информация. Клъстерът подпомага сътрудничеството между компаниите, като създава платформа за обмен на информация. Най-малко, чрез клъстера компаниите много по-лесно могат да отправят запитвания за доставка на

Що се отнася до достъпа на човешки ресурси, Сдружението създаде няколко работни групи. Всяка от тях специализира в конкретен сегмент. Така например, имаме група, която следи развитието на информационни технологии.

Разговор със СииНюз – доставчик на информационни продукти (новини, анализи и бази данни)

По какъв начин „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

Всички организации в клъстера са част от веригата на доставките – висше образование, доставчици на информация, доставчици на аналитични продукти и услуги, разработчици на технологии за обработване, конвертиране и визуализация на данни и информация, научни изследвания и разработки и консултантски услуги. Всяка от организациите дава своя принос – експертиза, информация, анализи, софтуер, човешки ресурси. Клъстерът беше създаден и с цел организация на между-фирмените отношения, свързани с разработване на съвместни научни и бизнес проекти, съвместно участие и изпълнение на договори по обществени поръчки, обхващане на по-широки географски и хоризонтални пазари. Обединяването на експертизата по веригата на доставките е от изключителна важност за членовете на клъстера. Това само по себе си предоставя достъп до разширени пазари, създават се възможности за участие в комплексни проекти, като всяка организация допринася със своя елемент от търсените услуги и доставки, което не би могло да се постигне успешно без наличието на организация за тясно сътрудничество.

Не по-маловажен е приносът и на Великотърновски университет. От една страна, бизнес и висше образование си сътрудничат във формулирането на стратегически и тактически цели за висшето образование, от втора – бизнеса предоставя възможност за стажове в реална среда на студенти, от трета – университетът генерира голям брой кадри за индустрията.

Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

Всеки член на клъстера има представител в общото събрание на Сдружението. На общо събрание се вземат решения.

Каналите за обмен на информация са определени на различни нива, в зависимост от същината и спецификата на комуникацията.

За управленски и стратегически въпроси информацията се разпространява чрез имейл, общ фолдър в онлайн хранилище, достъпен с потребителски профил. Становищата се събират от Управителя на клъстера на хартиен и електронен носител, като се поддържа стриктна система за документиране на входящи и изходящи документи. Решенията се взимат на срещи, като е допустимо членове да участват и онлайн, ако нямат възможност да присъстват лично.

Предложения, въпроси и политики, свързани с конкретни сегменти от индустрията се отправят към създадени временни и постоянни работни групи (ИТ, обработване и събиране на данни, анализи, консултации и др.)

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до основни пазари на национално ниво?

Основният офис на клъстера е в гр. Велико Търново. Разположението беше избрано по редица критерии, сред които – близост до по-големите градове, в които индустрията се развива или има потенциал за развитие, и в които са разположени голям брой настоящи и бъдещи клиенти на знание-интензивни услуги, тук е разположен и Великотърновски университет, което е ключово за добрата организация на оперативната и стратегическата дейност на клъстера по отношение развитие на качествени човешки ресурси и капитал.

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до международни пазари?

Тъй като икономическия сектор, в които оперира клъстера и неговите членове не е свързан с производства на материали или оборудване, както и с физически доставки на продукти или услуги на място, локацията на клъстера по отношение на достъпа до външни пазари е свързана с добра комуникационна инфраструктура, с каквато страната като цяло може да се похвали.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните клъстерни членове обезпечава изпълнението на общи клъстерни дейности?

Клъстера е създаден с плоска организационна структура – Управител и Общо събрание. Всеки член на клъстера има представител и равноправен глас при вземане на решения.

Създадената административна и управленска структура създава условията и платформата и изпълнява клъстерните дейности. За по-добра организация и изпълнение на дейностите са създадени експертни работни групи. Те подпомагат експертно вземането на решения на тактическо и стратегическо ниво.

От друга страна, близкото сътрудничество и познаването на дейността на всички компании в обединението подпомага достъпа до нови пазари – такива, развити от други членове не клъстера, участие в правителствени и над-национални търгове, верижни и кръстосани продажби, които са от ползва за всички заинтересовани страни. Като цяло, с клъстера постигаме затваряне на цикъла на продажбите.

Структурата на управление и координация на клъстера е съобразена със спецификата на дейността на клъстера и взаимовръзките между отделните клъстерни членове?

Структурата е плоска, управлението на организацията е прозрачно. Съвместните дейности на членовете се координират на две основни нива – общо събрание или работна група.

Така например, в посока утвърждаване на сектора като двигател на икономиката, организациите разработват и публикуват проучвания, анализи и насоки за развитие, организират, провеждат и участват в събития за представяне на сектора и възможностите за развитие, както и необходимите стъпки за тяхното постигане.

Работата с висшето образование е свързана със задълбочен анализ на несъответствието между теоретичната подготовка и реално нужните знания и умения (вкл. на ниво търсени езици за програмиране, степен на финансова, филологическа, икономическа и др. подготовка), предоставяне на възможности за стажове, разработване и съгласуване на обучителни курсове или цели програми (магистърски). Дейността по посока подпомагане на образованието се извършва от временни и постоянна работни групи и се съгласува на ниво Общо събрание. Така се покриват нуждите на всеки сегмент, като едновременно се защитават интересите на всички заинтересовани страни. За да гарантираме допълнително това, в работните групи включваме задължително представители на бизнеса и на образованието.

Друг подходящ пример е разработването и трансфера на технологични решения. Организациите в рамките на клъстера споделят знание за налични технологии и иновации, които могат да бъдат внедрени за оптимизация, подобряване или обогатяване на създаваните продукти и услуги. Технологичните компании от своя страна подпомагат представителите на другите елементи от веригата при концептуализацията на стратегии за технологично развитие.

Могат да бъдат посочени и редица други примери за прозрачност и наличие на обща стратегия. Такива са например проучванията на възможности за разработване на съвместни проекти, включително по клъстерни програми (Cosme, ОПИК) и програми за разработване на иновативни образователни и обучителни инициативи (по програма Erasmus+).

Айдентрикс се представи на ежегодното изложение на световните издатели

Горди сме да съобщим, че Айдентрикс присъства на световното издателско изложение за 2016 – едно от най-знаковите събития за цялата индустрия.

Дългогодишната страст на екипа на Айдентрикс заедно със сериозния им опит в медийните и технологични среди им помага да разработят оптимални решения за всяка стъпка от жизнения цикъл на създаване на съдържание: от най-съвременна система за управление на съдържанието (CMS) до автоматично категоризиране на съдържанието, препокръки и наименоване на познат обект (NER).

Еднo от най-търсените им решения е автоматизираната журналистика, чрез която може да се създават хиляди новини или доклади по определени теми много по-бързо, по-евтино и с по-малко грешки, отколкото човек би могъл.

Разгръщането на продукта беше подкрепено от силните страни на холдинга А Дейта Про, към който Айдентрикс принадлежи. А Дейта Про е глобална компания с екип от 350+ анализатори на данни, които говорят 40+ езика и притежават ценни познания за широк набор от държави, региони и индустрии.

Издателите могат да разчитат на екипа от анализатори на А Дейта Про да изберат точните уеб източници, докато редакторите съставят най-подходящите шаблони, а софтуерните инженери създават системи за събиране на данни и алгоритми за генериране на съдържание. В допълнение могат автоматично да се категоризират и маркират данните, така че директно софтуерът на Айдентрикс да разпознава имената на фирми, географски обекти, и т.н.

Като поддръжници на устойчивото развитие и растеж на бизнеса чрез иновации, за Айдентрикс беше интересно и полезно да се срещне със съмишленици от бранша и да обсъди възможностите за сътрудничество на изложението в Лондон.

Разговор с Райна Григорова, Управител на Сдружение за знание интензивно развитие (Част 1)

RaynaGrigorova

Как „СЗИР“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

Проучвания и анализи на членове на Сдружението показват, че страната ни има огромен, но недостатъчно развит потенциал за предоставяне на информационни услуги с висока добавена стойност на международните пазари.

За да бъдем конкурентни на развитите икономики, обаче, трябва да преодолеем някои предизвикателства като ниска производителност на труда, слабо развитие и внедряване на иновации, ниски нива на автоматизация на производството (по отношение на знание интензивните услуги).

Самостоятелно компаниите в индустрията, мажоритарна част от които са МСП, трудно биха могли да осигурят всички необходими ресурси за постигане на високи нива на автоматизация и оптимизация на производството. Обединяване на усилията на компании от веригата на доставки на знание-интензивни услуги е подход, с който едновременно се обединяват финансовите и експертните ресурси на компанията и се създават възможности за споделяне на пазари.

По отношение на обединение на финансови ресурси, компаниите от сектора, обединени в клъстер ще имат общ интерес в инвестиции в комплексни технологии и доставки, необходими на играчите. Такива инвестиции биха могли да бъдат инвестиции в разработване на иновации за събиране и обработване на данни (платформи за обработване и визуализация на информация, CRM, ERP и други системи, семантични технологии, изкуствен интелект и др.), инвестиции в данни, знание и информация (напр. бази данни, глобални или регионални пазарни проучвания, комплексни маркетингови изследвания и консултации).

Quintuplet_clusterЧрез присъствието на вертикално свързани пазари и предоставянето на услуги, до голяма степен свързани помежду си, членовете на клъстера ще могат да споделят разходите за придобиване на активи (нематериални – софтуери, бази данни, проучвания и анализи), които всеки използва самостоятелно, а често и с различни цели. За да бъдат достъпни до всеки член, материалите е най-подходящо да бъдат съхранявани на общо оборудване. Споделяне на разходите за закупуване на сървъри и тяхната поддръжка в дейта центрове или наем на клауд пространство ще сведе разходите на всеки член на клъстера за оборудване и поддръжка няколкократно.

Една от целите на „СЗИР“ е споделяне на знание, провеждане на съвместни проучвания и научни изследвания с цел внедряване на иновативни технологии за модернизация, автоматизация, оптимизация и подобряване качеството на разработваните продукти и услуги. До голяма степен знание интензивните услуги са свързани с креативните индустрии – създаване на съдържание, анализ на съдържание и извличане на ново знание от него, разработване на медийни, комуникационни, маркетингови стратегии, консултантски услуги, разработване на иновативни софтуерни технологии и др. Членове на клъстера са представители на всички сегменти от веригата на доставките, а за да се гарантира стратегическо развитие на сектора в страната и качествена синергия между бизнес и висшето образование, член на клъстера е и водещо висше учебно заведение (Великотърновски университет).

В клъстера членуват софтуерни компании, които провеждат изследвания и разработват иновативни и научно-доказано ефективни технологии за извличане, обработване и дори предикативен анализ на данни. Работейки в тясно сътрудничество с потребителите на тези технологии, софтуерните компании бързо и лесно идентифицират пазарни ниши и пазари с голям потенциал. От друга страна, информационните доставчици и консултантите имат пряк достъп до новите технологии, при това на преференциални цени. От своя страна, висшето образование работи в тясно сътрудничество с водещи компании в индустрията в посока модернизация на образователни програми, подготовка и организация на обучителни курсове и стажантски програми, чрез които студентите се подготвят за работа в съвременната бизнес среда.

Обединявайки усилията си и формирайки обща стратегия за развитие на индустрията, членовете на клъстера имат възможност да споделят пазарите си, използвайки редица пазарни механизми, включително верижни продажби и кръстосани продажби. Допълнително, членовете на сдружението взаимно се подпомагат в идентифицирането и участието в обществени поръчки или други възможности за предоставяне на комплексни и дългосрочни услуги. Нееднократно членовете на клъстера се са обединявали и предоставяли съвместно предложение за изпълнение на услуги свързани с разработване на софтуер, захранване с данни, обработване и анализ на данните и предоставяне на консултантки услуги за оптимизация на стратегии, политики и процеси.

Не на последно място, обединението подпомага и споделянето на ноу-хау и експертиза. Интензивното сътрудничество между членовете на клъстера ще подпомогне обмена на персонал и експертиза, като при нужда от временен ресурс с определени умения, членовете ще имат достъп до огромна база от хора, разполагащи със знания и умения в целия спектър на знание интензивните услуги.


Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

В зависимост от съдържанието на информацията използваме формални и неформални канали за комуникация. Когато обменяме информация, свързана с взимане на общи решения за клъстера, използваме изцяло формални и документирани канали за комуникация:

  • Към институции и заинтересовани страни – официални писма и документирани срещи;
  • Към медии – информационни бюлетини, интервюта, прес конференции;
  • Към специализирана аудитория – медии, включително социални мрежи, срещи, конференции, семинари;
  • Обсъждане и приемане на клъстерни решения, стратегии и политики – на оперативно ниво, на етап обсъждане комуникацията и обмена на информация се извършват чрез електронна поща и срещи. За целта е създадена обща мейлинг група, като кореспонденцията задължително се изпраща до всички членове на клъстера. В допълнение, административното тяло на клъстера създаде и поддържа общ фолдър с информация, документи и предложения на виртуален сървър;
  • Обмен на идеи, възможности за съвместен бизнес, инвестиции и инициативи се комуникират в различен формат, в зависимост от конкретиката на предложението. Обикновено се изпращат до общото събрание, което предоставя информацията на заинтересованите страни;
  • Вземане на решения, приемане на стратегии, утвърждаване на документи, отчети, бюджети и други – среща на общо събрание или съответен орган. В случай, че съответен представител на член на клъстера няма възможност да присъства физически, той получава документацията с поща, а участва в обсъждания виртуално с конферентни разговори.

Механизмите за вземане на решения са ясно разписани в Устава на сдружението. Всеки член на клъстера има право да бъде представляван в Общото събрание и има право на един глас. Решенията се взимат с мнозинство.

Процедурата за вземане на клъстерни решения е следната. След получаване на предложение, то се изпраща до всички членове на общото събрание. В зависимост от сложността и спецификата на предложението, членовете на общото събрание предоставят своите мнения, препоръки, становища на Управителя, който обобщава становищата. Обобщената информация се предоставя обратно на всички членове на общото събрание, както и на лицето, представило предложението. В най-кратък срок общото събрание се събира и взема решение за предложението – приема или не, приема с някои промени. Така взетото решение се изпраща до всички членове на клъстера и, в случай, че е от стратегическа, административна или финансова значимост – се публикува на интернет страницата на клъстера.

Информация за непосредствени бизнес възможности (обществени поръчки или запитвания от клиенти) се обменя между реално заинтересовани членове на клъстера. Използват се електронна поща, срещи.

Следва продължение…