Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 01.05.2019 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ приключи успешно изпълнението на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор клъстера изпълни проект BG16RFOP002-2.009-0026-С01 „Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014 – 2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, клъстера изпълни проект, насочен към създаване на административно тяло на клъстера и повишаване на неговия капацитет, вкл. чрез участие в конференции и обучения, развитие на нови продукти и услуги, интернационализация и популяризиране на клъстера.
Целта за повишаване на конкурентоспособността на клъстера и неговите членове беше постигната чрез изпълнението на редица дейности, включително:

 • Създаване на административно тяло на клъстера;
 • Участие в национални и международни конференции, обучения, панаири и други събития;
 • Организация и провеждане на собствено събитие за представяне продуктите и услугите на клъстера и неговите членове;
 • Работа с представители на висшето образование, с цел развитие на качествена работна ръка за сектор знание-интензивни услуги.

Проектът беше изпълнен в рамките на 18 месеца.

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с две обособени позиции

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. чрез Европейския съюз и национално финансиране, който цели да повиши конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР)  и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им,  СЗИР публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Услуги за организиране на участия в обучения на представители на административното тяло на клъстера“ с две обособени позиции:

 1. Организация на участия в обучения в България
 2. Организация на участия в обучения в чужбина

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

 1. Публична покана
 2. Изисквания към офертите
 3. Техническа спецификация
 4. Методика за оценка
 5. Образец на оферта
 6. Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160
 7. Образец на договор

 

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. чрез Европейския съюз и национално финансиране, който цели да повиши конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР)  и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им,  СЗИР публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Услуги за организиране на участия в събития – конференции, изложения, обуения на представители на административното тяло на клъстера и на организации членове на клъстера“.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

 1. Публична покана
 2. Изисквания към офертите
 3. Техническа спецификация
 4. Методика за оценка
 5. Образец на оферта
 6. Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160
 7. Образец на договор

СЗИР търси да назначи Експерт Бизнес развитие

 

„Сдружение за знание-интензивно развитие” изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Цел на проекта е бъде повишена конкурентоспособността на клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) и неговите членове като се оползотворят и мултиплицират ефектите от обединяването им, чрез създаване на административно тяло, което обслужва всички членове на клъстера, като осигурява пазарни проучвания и анализи, кандидатстване за получаване на финансова помощ за разработване и внедряване на иновативни продукти, навлизане на нови пазари на национално и международно ниво, вкл. чрез участия в търгове, както и чрез интензивна работа с висшето образование за повишаване качеството на работната ръка и по този начин гарантира устойчиво развитие и ефективно оползотворяване на ресурсите на клъстера и неговите членове.

За постигане на тези цели и изпълнение на дейностите по проекта „Сдружение за знание-интензивно развитие“ търси да назначи:

Експерт Бизнес развитие – на 4 ч. работен ден;
Длъжността се открива във връзка с изпълнението на горе посочения проект със срок на изпълнение 01.11.2017 – 01.05.2019 г.
Какво предлагаме:
Работа в динамична среда;
Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната;
Възможности за професионално и личностно развитие;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Най-малко средно образование;
Най-малко 2 години опит в ИКТ, знание интензивни услуги, медии или подобна организация или висше образование специалност Маркетинг, Икономика, Финанси, Инженерна специалност или подобно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Отлично владеене на английски език (най-малко ниво С1);
Най-малко две препоръки от работодатели – асоциации, компании или други лица в съответното направление – доказващи компетенции и професионален опит на кандидата;

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:
Автобиография във формат Europass по образец и доказателства за професионален опит и/или висше образование и/или владеене на английски език.

Подписаните професионални автобиографии и допълнителни доказателствени документи (сертификати, дипломи, копия на трудови книжки, препоръки от работодатели и др.) следва да се предоставят не по-късно от 12:00 часа 02.05.2018 г. на имейл адрес: info@kida.bg

А Дейта Про ще предоставя медийно наблюдение и анализ на Европейския институт за равенство между половете

С гордост съобщаваме, че А Дейта Про, в частност екипът й Персептика ще предоставя услуги за медийно наблюдение и анализи на Европейския институт за равенство между половете (EIGE).

Персептика ще приложи опита си в медийния мониторинг и анализ, за да помогне на EIGE да осъществява своите планирани комуникационни и медийни дейности. Престижният четиригодишен рамков договор ще бъде съсредоточен върху наблюдението на медийните дейности на EIGE.

Eвропейските институции са сред най-взискателните клиенти, а поръчката, възложена на А Дейта Про от EIGE, е значително постижение като се има предвид ожесточената конкуренция, пред която са изправени всички, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки.

„Вярвам, че два фактора, доведоха до това А Дейта Про да спечели този договор. Първо, изобилие от знания и опит в областта на медийния мониторинг и анализ, генерирани през годините, работейки както за бизнес, така и за институционални клиенти. И второ – личният интерес на екипа на Персептика в равенството между половете и дискриминацията“, сподели Георги Ауад, директор Персептика.

 

Айдентрикс присъства на TEDxNBU

Една от основополагащите цели на „Сдружението за знание-интензивно развитие“ е да насърчава сътрудничеството между бизнеса и образователните институции, тъй като за развитието на регионалния пазар за знание-интензивни услуги е от съществена важност наличието на компетентни кадри и тяхната професионална реализация.

Именно за това, за нас е изключитено ценно партньорството ни с Великотърновския университет, което ни предоставя пряка възможност да насочим усилията си към създаването на едно устойчиво сътрудничество между бизнеса и образованието в България.

По този повод с гордост искаме да съобщим за присъствието на директора и създателя на Айдентрикс, Владимир Петков, на тазгодишната TEDx конференция в НБУ. На събитието той разказа за последните тенденции в областта на изкуствения интелект и как те влияят на развитието на бизнеса.

„Сдружението за знание-интензивно развитие“ и Айдентрикс са винаги отворени към нови компетентни кадри и за това за нас беше чест да присъстваме на тазгодишната TEDxNBU и да се срещнем с някои от тях.

Втори транш финансиране по Инициативата за Дигитални Новини на Google

Инициативата за Дигитални Новини (Digital News Initiative) е партньорска инициатива на технологичния гигант Google  и издатели на новини в Европа. Целта на инициативата е да се осигури финансиране за изпълнението на проекти, които изследват и насърчават развитието на нови високотехнологични решения за публикуване на новини.

Усилията на Google да подкрепя големи и малки новинарски организации в опитите им да тестват и разработват нови решения идват по същото време, по което компанията се опитва да достигне до споразумение с европейските регулаторни власти за дейността си. Наскоро технологичният гигант бе обвинен, че има твърде доминантна роля на пазара не само като доставчик на своята популярна услуга за търсене, но и като доставчик на мобилни решения в лицето на платформата Android.

Друг начин да погледнем на ситуацията е, че усилията на Google идват точно навреме, за да влеят нови сили в една изтощена индустрия. Много новинарски организации в Европа изпитват затруднения да се справят със спецификите на модернизиращата се индустрия. Вестниците масово се превръщат от доходоносни бизнеси, които печелят, както от самите издания, така и от място за реклама в тях, в издържани предимно от рекламни приходи безплатни онлайн медии, чието съдържание се разпространява по много и различни начини във виртуалното пространство.

Списък на проектите, финансирани от DNI, разбити по държави и вид проект.
Списък на проектите, финансирани от DNI, разбити по държави и вид проект. Кликнете за повече информация.

По инициативата се инвестират 24 млн. евро в 124 проекта от 25 европейски държави. Това е вторият транш финансиране, който се отпуска. При първият се отпускат 30 млн. евро за развитие на 128 проекта. Одобрените проекти са изключително разнообразни по мащаб и фокус. Някои са на големи медии и имат амбициозни цели като развитие на журналистика на данните и използването на изкуствен интелект за подбор на новини, които да се предложат на читателите. Други идват от по-малки играчи, като например неправителствената организация, която разработва софтуер за разграничаване на истинските новини от фалшивите.

Разлика между проектите, финансирани от първата и втората вълна се открива и във фокуса им. Новите 124 проекта са избрани не само на база фактори като цялостно въздействие, иновативност и изпълнимост, но и въз основа на това дали се фокусират върху сътрудничество. Подобни инициативи са от изключителна важност за развитието на СЗИР, тъй като подпомагат развойна дейност в сектор, в който оперират голяма част от членовете на клъстера.

Открита процедура за финансиране на клъстерни дейности

На 12 декември 2016 г. Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ откри процедура за подбор на проектни предложения за „Развитие на клъстери в България“.

Целта на процедурата е предоставяне на финансова помощ за развитие на клъстери, коопериране и развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива, като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Средствата ще бъдат използвани за покриване на част от оперативните разходи на клъстера. Ще спомогнат осигуряването на персонал, който да се занимава с администрацията, управлението и развитието на организацията. По процедурата ще бъде осигурено и нужното оборудване на този персонал, както и средства за придобиване на софтуерни системи, лицензи и ноу-хау. Предвижда се и подпомагане на дейностите по цялостното развитие на клъстера – консултантски услуги за навлизане на нови пазари и разработване на пазарни, инвестиционни и маркетингови стратегии.

Процедурата предвижда и покриване на разходите за изработването на различни рекламни и информационни материали, уеб сайтове, бази данни, както и подпомагане на други маркетингови дейности. Такива са участието и организирането на различни събития с цел популяризиране дейността на клъстера и привличане на нови членове. По план ще се подпомагат и представянето и участието на клъстера в изложения, конференции, обучения и други събития. Основната цел на това са обменът на опит и добри практики и създаването на партньорства, като част от цялостната стратегия за интернационализация на организацията.

Процедурата „Развитие на клъстери в България“ е изключителна възможност за развитие на Сдружението за знание-интензивно развитие. Получаване на подкрепа по тази процедура ще подпомогне по-ускореното и комплексно развитие на сдружението, по-качествено взаимодействие между бизнеса и висшето образование, привличане на членове извън границите на Република България, разработване на обща стратегия за развитие на Сдружението и знание-интензивните услуги в страната като цяло.

Можете да намерите пълната документация по процедурата тук.

Christmas Charity Bazaar предстои

СЗИР с радост се включва в тазгодишното издание на Благотворителния базар, организиран от компания A Data Pro. Събитието ще се проведе на 9-ти декември в три града – София, Пловдив и Велико Търново. Целта е чрез дарителство да се подпомогнат каузи, свързани с деца и образование. Самия избор на благотворителни инициативи и гласуването за тях може да следите в реално време във Facebook ивента, където и да заявите своето присъствие: https://www.facebook.com/events/229952347436138/?

На Christmas Charity Bazaar 2016 ще вземат участие и ще присъстват освен редица партньори и приятели на A Data Pro – СЗИР, ВТУ, SeeNews, Identrics, Media Monitor, Perceptica, Semantic Interactive като част от имената. Това създава отлична възможност за среща с вече текущи членове на клъстера, както и за приобщаването на нови такива.

Екипът на СЗИР ще направи три отделни презентации във всеки един от градовете – София, Пловдив и Велико Търново. По време на тях ще разкажем защо вярваме в клъстерния подход, какви са неговите предимства, какво свършихме за тези няколко месеца и какво предстои през 2017.

ВТУ ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ СЗИР

От днес Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ става член на Сдружението за знание интензивно развитие (СЗИР)!

Участието на Великотърновския университет в СЗИР е следствие от дългогодишното съвместно сътрудничесто между университета и компаниите, създали Сдружението и изрична покана за асоциирано членство, отправена от съучредителката на СЗИР „А Дейта Про“ ООД.

С вклюването на Великотърновския университет в сдружението, клъстерът прави първата значима стъпка за постигане на някои от основните си цели – подпомагане на образованието и обучението, свързани с информационни и комуникационни технологии. По този начин СЗИР осигурява и подкрепа на индустриалното развитие, образованието и развитието на секторите от ново поколение чрез разработване и прилагане на знание-интензивни решения, формиращи висока добавена стойност.

Приемането на ВТУ в СЗИР ще допринесе за подобряване на приноса на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна привлекателност, включително чрез създаването и подсилването на ефективни връзки между образованието, научните изследвания и иновациите – трите страни на „триъгълника на знанието“. Надеждите са, че това ще доведе до увеличаване на трансфера на технологии, иновации и развитие на научноизследователската и развойна дейност в България.

С подкрепата на ВТУ, клъстерът ще успее да достигне до студентите и да спомогне за изграждането на университетска култура, която подкрепя иновациите и предприемачеството, включително за създаване на бизнес умения.

С това СЗИР ще осигури и нужната подкрепа на прехода към партньорски иновации и съвместни лаборатории и изследвания за увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Следващата стъпка е развитие на още по-силно и успешно стратегическо сътрудничество между бизнеса и висшето образование, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността, както на знание-интензивните услуги в България, така и на висшето образование. Прякото сътрудничество между един от водещите университети в страната и компании, представляващи цялата верига на доставките в сектор знание-интензивни услуги ще гарантира създаването на подготвени и качествени кадри за индустрията, амбициозни млади експерти, които владеят знания и умения необходими на бизнеса в реално време.