Устав

Днес, 01.09.2016 г., в гр. Велико Търново бе проведено учредително събрание на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Сдружение за знание-интензивно развитие” в присъствието на учредителите:

  1. „А Дейта Про” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 64, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130163919, представлявано от Илия Кръстев, управител;
  1. „СииНюз” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 64, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203164213, представлявано от Илия Кръстев, управител; и
  1. „Айдентрикс” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 64, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203595780, представлявано от Владимир Петков, управител.

На настоящото учредително събрание учредителите единодушно решиха следното:

  1. Да бъде образувано сдружение с нестопанска цел в частна полза в Република България (наричано по-долу „сдружението”) при следните условия:

1.1. Наименование. Сдружението ще се наименова „Сдружение за знание-интензивно развитие”.

1.2. Седалище и адрес на управление. Седалището на сдружението е гр. Велико Търново, а адресът на управление е: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1.

1.3. Цели. Основни цели на сдружението са:

а) развитие и утвърждаване на сектор „знание интензивни услуги” като двигател на българската икономика;

б) насърчаване прилагането на клъстерния подход като средство за увеличаване на конкурентоспособността, партньорското взаимодействие и експортния потенциал на субектите от сектора на знание-интензивни услуги;

в) подпомагане на образованието и обучението, свързани с информационни и комуникационни технологии;

г) подкрепа на индустриалното развитие, образованието и развитие на секторите от ново поколение чрез разработване и прилагане на знание-интензивни решения, формиращи висока добавена стойност;

д) подобряване на приноса на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна привлекателност, включително чрез създаването и подсилването на ефективни връзки между образованието, научните изследвания и иновациите – трите страни на „триъгълника на знанието”;

е) увеличаване на трансфера на технологии, иновации и развитие на научноизследователската и развойна дейност в България;

ж) разпространение на световните постижения в информационните услуги, специализираните услуги по обработване на данни и знание и информационните и комуникационни технологии;

з) разработване и изпълнение на международни и национални проекти, свързани с развитието на знание интензивните услуги;

и) подкрепа на иновациите и предприемачеството, включително за създаване на бизнес умения;

й) подкрепа на подхода към партньорски иновации и съвместни лаборатории и изследвания за увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса;

к) подпомагане развитието и професионалната реализация на младите хора в сектора;

л) съдействие за постигане на устойчиво развитие на сектора „знание интензивни услуги”.

1.4. Средства за постигане на целите. Средства за постигане на целите на сдружението могат да бъдат:

а) организиране на семинари, дискусии, конференции и събития с цел развитието на знание-интензивни услуги в Република България и Централна и Източна Европа;

б) възлагане, финансиране и осъществяване на експертни изследвания и анализи, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите на сдружението;

в) използване на клъстерния подход и насърчаване на сътрудничеството между членовете с оглед подобряване на конкурентоспособността и експортната им ориентация;

г) изготвяне, издаване и разпространение на информационни материали, както и издаване на справочници, бюлетини, брошури, листовки, дипляни, резултати от изследвания, годишници и други печатни издания и материали;

д) сътрудничество с обществени, държавни, правителствени и частни институции, научни и академични центрове и средства за масова информация;

е) разработване и осъществяване на програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността и контролиране на осъществяването им;

ж) разработване на бизнес програми и проекти, предоставяне на бизнес консултации, информационно осигуряване, методическа помощ за предприемачи и изготвяне на икономически анализи;

з) организиране и провеждане на национални и международни срещи, обучения, семинари, симпозиуми, конференции, квалификационни и преквалификационни курсове;

и) подпомагане на членовете си при организирането и участието в международни прояви;

й) представителство и защита на интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи;

к) администриране на програми за финансиране на малки и средни предприятия и развитието на сектор знание-интензивни услуги във всичките му форми;

л) разработване на инициативи за оптимизиране на законодателството и местното самоуправление и за насърчаване на партньорството между публичния и частния сектор;

м) предоставяне на становища, препоръки и образци на документи във връзка с предстоящи или вече приети промени в законодателството, отнасящи се до знание-интензивното развитие;

н) създаване на мрежа за взаимодействие с различни организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина;

о) обмен на информация, съвместно планиране на действия и инициативи с други сдружения и асоциации и други съвместни действия, които не противоречат на целите на сдружението.

1.5. Определяне на дейността. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

1.6. Предмет на дейност. Предметът на дейност на сдружението включва съвместни проектни, софтуерни, продуктови и други разработки, научно-изследователска и развойна дейност, консултантска дейност, проектна дейност, предоставяне на информационни услуги, провеждане на обучения, технологичен трансфер, издателска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, необходима за постигане на целите на сдружението.

1.7. Членове. Учредители и пълноправни членове на сдружението са:

а) „А Дейта Про” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 64, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130163919;

б) „СииНюз” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 64, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203164213; и

в) „Айдентрикс” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 64, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203595780.

1.8. Органи на управление. Върховен колективен орган на сдружението е общото събрание, а управителен орган на сдружението е управителя.

1.9. Управител. Управител на сдружението е Райна Григорова Григорова, ЕГН 8009176799.

1.10. Управление и представителство. Сдружението ще се управлява и представлява от управителя.

1.11. Срок. Сдружението не се ограничава със срок или прекратителни условия.

  1. Приема се текста на устава на „Сдружение за знание-интензивно развитие”, приложен към настоящия учредителен протокол.
  1. Упълномощава и възлага на управителя Райна Григорова Григорова да подпише всички документи, необходими за образуването, регистрацията и дейността на сдружението и да предприеме необходимите действия по регистрацията на сдружението в съответствие със законодателството на Република България.