Сдружение за знание-интензивно развитие започна изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновативни клъстери“, който е насочен към стимулиране на иновационната активност на клъстера

На 3 юли 2020 г. Клъстер „Сдружение за знание-интензивно развитие“ и Министерство на икономиката подписаха договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 за изпълнение на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни”.
Основната цел на проекта е повишаване иновационната активност сдружението и създаване на условия за неговото устойчиво развитие чрез подкрепа за ресурсно обезпечаване, интернационализация и развитие на споделена инфраструктура за общи иновационни клъстерни дейности.
Общата стойност на проекта възлиза на 350 042,00 лева, от които 250 693,30 лева са безвъзмездна помощ. Средствата ще бъдат използвани за внедряване на хардуерна и софтуерна инфраструктура, осигуряване на персонал за иновативни дейности и участие в международни конференции, обучения, панаири и други събития.
Планираните дейности включват осигуряване на ресурси за дейността и повишаване на капацитета на иновативния персонал на клъстера; обмен на добри практики; установяване и насърчаване на транснационални връзки за сътрудничество и интернационализация (компонент 1) и придобиване на материални и нематериални активи за развитието на споделена клъстерна инфраструктура – компонент 2. Очаква се реализирането им да доведе до постигане на няколко конкретни цели на проекта и до следните резултати:
• Създадена нова споделена клъстерна инфраструктура – Глобален център за събиране на данни
• Осигурен ресурсен капацитет за клъстерна иновационна дейност – назначен иновативен и изследователски персонал;
• Повишен капацитет на клъстера и неговите членове чрез участие в семинари, конференции и други събития за споделяне на опит и добри практики
• Засилени връзки и сътрудничество между членовете на клъстера и външните партньори;
• Улеснен достъп до технологии, ресурси и опит на членовете на клъстера.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 14 месеца.

www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *