Разговор с Райна Григорова, Управител на Сдружение за знание интензивно развитие (Част 1)

RaynaGrigorova

Как „СЗИР“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

Проучвания и анализи на членове на Сдружението показват, че страната ни има огромен, но недостатъчно развит потенциал за предоставяне на информационни услуги с висока добавена стойност на международните пазари.

За да бъдем конкурентни на развитите икономики, обаче, трябва да преодолеем някои предизвикателства като ниска производителност на труда, слабо развитие и внедряване на иновации, ниски нива на автоматизация на производството (по отношение на знание интензивните услуги).

Самостоятелно компаниите в индустрията, мажоритарна част от които са МСП, трудно биха могли да осигурят всички необходими ресурси за постигане на високи нива на автоматизация и оптимизация на производството. Обединяване на усилията на компании от веригата на доставки на знание-интензивни услуги е подход, с който едновременно се обединяват финансовите и експертните ресурси на компанията и се създават възможности за споделяне на пазари.

По отношение на обединение на финансови ресурси, компаниите от сектора, обединени в клъстер ще имат общ интерес в инвестиции в комплексни технологии и доставки, необходими на играчите. Такива инвестиции биха могли да бъдат инвестиции в разработване на иновации за събиране и обработване на данни (платформи за обработване и визуализация на информация, CRM, ERP и други системи, семантични технологии, изкуствен интелект и др.), инвестиции в данни, знание и информация (напр. бази данни, глобални или регионални пазарни проучвания, комплексни маркетингови изследвания и консултации).

Quintuplet_clusterЧрез присъствието на вертикално свързани пазари и предоставянето на услуги, до голяма степен свързани помежду си, членовете на клъстера ще могат да споделят разходите за придобиване на активи (нематериални – софтуери, бази данни, проучвания и анализи), които всеки използва самостоятелно, а често и с различни цели. За да бъдат достъпни до всеки член, материалите е най-подходящо да бъдат съхранявани на общо оборудване. Споделяне на разходите за закупуване на сървъри и тяхната поддръжка в дейта центрове или наем на клауд пространство ще сведе разходите на всеки член на клъстера за оборудване и поддръжка няколкократно.

Една от целите на „СЗИР“ е споделяне на знание, провеждане на съвместни проучвания и научни изследвания с цел внедряване на иновативни технологии за модернизация, автоматизация, оптимизация и подобряване качеството на разработваните продукти и услуги. До голяма степен знание интензивните услуги са свързани с креативните индустрии – създаване на съдържание, анализ на съдържание и извличане на ново знание от него, разработване на медийни, комуникационни, маркетингови стратегии, консултантски услуги, разработване на иновативни софтуерни технологии и др. Членове на клъстера са представители на всички сегменти от веригата на доставките, а за да се гарантира стратегическо развитие на сектора в страната и качествена синергия между бизнес и висшето образование, член на клъстера е и водещо висше учебно заведение (Великотърновски университет).

В клъстера членуват софтуерни компании, които провеждат изследвания и разработват иновативни и научно-доказано ефективни технологии за извличане, обработване и дори предикативен анализ на данни. Работейки в тясно сътрудничество с потребителите на тези технологии, софтуерните компании бързо и лесно идентифицират пазарни ниши и пазари с голям потенциал. От друга страна, информационните доставчици и консултантите имат пряк достъп до новите технологии, при това на преференциални цени. От своя страна, висшето образование работи в тясно сътрудничество с водещи компании в индустрията в посока модернизация на образователни програми, подготовка и организация на обучителни курсове и стажантски програми, чрез които студентите се подготвят за работа в съвременната бизнес среда.

Обединявайки усилията си и формирайки обща стратегия за развитие на индустрията, членовете на клъстера имат възможност да споделят пазарите си, използвайки редица пазарни механизми, включително верижни продажби и кръстосани продажби. Допълнително, членовете на сдружението взаимно се подпомагат в идентифицирането и участието в обществени поръчки или други възможности за предоставяне на комплексни и дългосрочни услуги. Нееднократно членовете на клъстера се са обединявали и предоставяли съвместно предложение за изпълнение на услуги свързани с разработване на софтуер, захранване с данни, обработване и анализ на данните и предоставяне на консултантки услуги за оптимизация на стратегии, политики и процеси.

Не на последно място, обединението подпомага и споделянето на ноу-хау и експертиза. Интензивното сътрудничество между членовете на клъстера ще подпомогне обмена на персонал и експертиза, като при нужда от временен ресурс с определени умения, членовете ще имат достъп до огромна база от хора, разполагащи със знания и умения в целия спектър на знание интензивните услуги.


Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

В зависимост от съдържанието на информацията използваме формални и неформални канали за комуникация. Когато обменяме информация, свързана с взимане на общи решения за клъстера, използваме изцяло формални и документирани канали за комуникация:

  • Към институции и заинтересовани страни – официални писма и документирани срещи;
  • Към медии – информационни бюлетини, интервюта, прес конференции;
  • Към специализирана аудитория – медии, включително социални мрежи, срещи, конференции, семинари;
  • Обсъждане и приемане на клъстерни решения, стратегии и политики – на оперативно ниво, на етап обсъждане комуникацията и обмена на информация се извършват чрез електронна поща и срещи. За целта е създадена обща мейлинг група, като кореспонденцията задължително се изпраща до всички членове на клъстера. В допълнение, административното тяло на клъстера създаде и поддържа общ фолдър с информация, документи и предложения на виртуален сървър;
  • Обмен на идеи, възможности за съвместен бизнес, инвестиции и инициативи се комуникират в различен формат, в зависимост от конкретиката на предложението. Обикновено се изпращат до общото събрание, което предоставя информацията на заинтересованите страни;
  • Вземане на решения, приемане на стратегии, утвърждаване на документи, отчети, бюджети и други – среща на общо събрание или съответен орган. В случай, че съответен представител на член на клъстера няма възможност да присъства физически, той получава документацията с поща, а участва в обсъждания виртуално с конферентни разговори.

Механизмите за вземане на решения са ясно разписани в Устава на сдружението. Всеки член на клъстера има право да бъде представляван в Общото събрание и има право на един глас. Решенията се взимат с мнозинство.

Процедурата за вземане на клъстерни решения е следната. След получаване на предложение, то се изпраща до всички членове на общото събрание. В зависимост от сложността и спецификата на предложението, членовете на общото събрание предоставят своите мнения, препоръки, становища на Управителя, който обобщава становищата. Обобщената информация се предоставя обратно на всички членове на общото събрание, както и на лицето, представило предложението. В най-кратък срок общото събрание се събира и взема решение за предложението – приема или не, приема с някои промени. Така взетото решение се изпраща до всички членове на клъстера и, в случай, че е от стратегическа, административна или финансова значимост – се публикува на интернет страницата на клъстера.

Информация за непосредствени бизнес възможности (обществени поръчки или запитвания от клиенти) се обменя между реално заинтересовани членове на клъстера. Използват се електронна поща, срещи.

Следва продължение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *