РАЗГОВОР С РАЙНА ГРИГОРОВА, УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗНАНИЕ ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ (ЧАСТ 2)

Ако още не сте имали възможност да прочетете първа част, може да го направите тук: http://bit.ly/2hjib54


Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до основни пазари на национално ниво?

Град Велико Търново беше избран като стратегическа локация на клъстера със следните аргументи:

 • Там е разположен Великотърновски Университет. Непосредствената близост до него е от изключителна важност за качественото сътрудничество и постигане на част от най-важните цели на клъстера – подобряване на качеството на висшето образование и осигуряване на качествена работна сила в дългосрочен план.
 • Велико Търново се намира в центъра на страната и позволява най-бърз достъп до големи бизнес центрове – Варна, Бургас, Пловдив, София.

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до международни пазари?

Достъпът до международни пазари, в случая на знание-интензивните услуги, е свързан с добра интернет връзка и в редки случаи – възможност за пътуване в чужбина. В този смисъл, достъпът до пазари се осигурява чрез непрекъсваема и бърза интернет връзка.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните членове обезпечава изпълнението на общите клъстерни дейности?

Клъстера е създаден от представители на всеки елемент от веригата на доставките:

 • Човешки ресурс – генерира се от Великотърновски университет (и разбира се други университети, с които ВТУ си сътрудничи); управлява се и се развива от бизнес организациите;
 • Технологичен ресурс – Айдентрикс е представител на софтуерните разработчици. Основната дейност на компанията е научни изследвания и разработки на семантични технологии и изкуствен интелект;
 • Създаване на съдържание – СииНюз е водеща новинарска агенция в Югоизточна Европа;
 • Обработване на информация – А Дейта Про покрива широк спектър от информационни услуги, вкл. създаване и обработване на бази данни, конвертиране и структуриране на информация, услуги свързани с анализ на риска и съответствието, медийни анализи и мн. др. Медиа монитор се концентрира върху медиен мониторинг и медийни анализи;
 • Консултантски услуги – Интелдей Солушънс предоставя комуникационни, ПР и стратегически консултации. Семантик Интерактив от своя страна се развива в две основни направления – консултации за разработване на инвестиционни и научно изследователски проекти с грантово финансиране и провеждане на научни изследвания, свързани с разработване на методи, технологии и подходи за извличане на знание;
 • Агенция Протос пък покрива елементът създаване на знание и издателски дейности.

Сдружението за знание-интензивно развитие беше създадено с цел да създаде възможност и инструменти на организации от сектора да си сътрудничат и развиват, като едновременно с това помогнат развитието на националната икономика като цяло. За се постигне това, беше създадена съответна организационна структура, която прозрачно и обективно да провежда общите клъстерни дейности и подпомага постигане на поставените цели.

Ние вярваме, че простата и ясна структура са най-добрия гарант за прозрачност, обективност и скорост при вземането на решения и провеждането на политики.

Структурата на управление и координация на клъстера е съобразена със спецификата на дейността на клъстера и взаимовръзките между отделните клъстерни членове?

За да се гарантира защита на интересите на всяка група заинтересовани страни, при създаването на клъстера членовете взеха решение, че е справедливо всеки от тях да бъде равноправен с право на глас. Административно, клъстера се управлява от Общо събрание и Управител.

Начина на управление и координация може да бъде илюстриран с пример:

Общото събрание на клъстера получи предложение за разработване на обучителен курс по писане за уеб. Вносителят на предложението предостави и предварителна програма за обучението вкл. покривани теми, практически занятия, продължителност, език. Членовете на общото събрание от своя страна предоставиха предложението за обсъждане от експерти в организацията, която представляват. От своя страна, управителят предостави предложението за обсъждане и в работната група, ангажирана с работата с висшето образование.

В срок от 7 дни всяка организация, член на клъстера предостави становищата си на управителя, който от своя страна ги представи на работната група. Работната група обработи предложенията и становищата и излезе с общо предложение, което до най-голяма степен покрива очакванията и вижданията на членовете.

Седем дни след като информацията беше предоставена на работната група беше организирана среща между общото събрание и работната група, на която беше взето решение за формата, продължителността, лекторите, езика и сроковете за провеждане на пилотни обучения.

За целите на разписване на стратегии, политики, организация на събития, провеждане на проучвания, в клъстера бяха създадени работни групи в няколко основни направления:

 • Проучвания, анализи, планиране и организация разработване на софтуерни технологии за индустрията;
 • Пазарни проучвания, създаване на съвместни информационни продукти и услуги;
 • Проучвания, анализи, стратегически развитие на сектора на знание-интензивните консултантски услуги;
 • Стратегическо развитие и сътрудничество с висшето образование;

В работните групи са включени опитни експерти, предложени от ръководителите на членовете на клъстера.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *