Разговор със СииНюз – доставчик на информационни продукти (новини, анализи и бази данни)

По какъв начин „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

Всички организации в клъстера са част от веригата на доставките – висше образование, доставчици на информация, доставчици на аналитични продукти и услуги, разработчици на технологии за обработване, конвертиране и визуализация на данни и информация, научни изследвания и разработки и консултантски услуги. Всяка от организациите дава своя принос – експертиза, информация, анализи, софтуер, човешки ресурси. Клъстерът беше създаден и с цел организация на между-фирмените отношения, свързани с разработване на съвместни научни и бизнес проекти, съвместно участие и изпълнение на договори по обществени поръчки, обхващане на по-широки географски и хоризонтални пазари. Обединяването на експертизата по веригата на доставките е от изключителна важност за членовете на клъстера. Това само по себе си предоставя достъп до разширени пазари, създават се възможности за участие в комплексни проекти, като всяка организация допринася със своя елемент от търсените услуги и доставки, което не би могло да се постигне успешно без наличието на организация за тясно сътрудничество.

Не по-маловажен е приносът и на Великотърновски университет. От една страна, бизнес и висше образование си сътрудничат във формулирането на стратегически и тактически цели за висшето образование, от втора – бизнеса предоставя възможност за стажове в реална среда на студенти, от трета – университетът генерира голям брой кадри за индустрията.

Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

Всеки член на клъстера има представител в общото събрание на Сдружението. На общо събрание се вземат решения.

Каналите за обмен на информация са определени на различни нива, в зависимост от същината и спецификата на комуникацията.

За управленски и стратегически въпроси информацията се разпространява чрез имейл, общ фолдър в онлайн хранилище, достъпен с потребителски профил. Становищата се събират от Управителя на клъстера на хартиен и електронен носител, като се поддържа стриктна система за документиране на входящи и изходящи документи. Решенията се взимат на срещи, като е допустимо членове да участват и онлайн, ако нямат възможност да присъстват лично.

Предложения, въпроси и политики, свързани с конкретни сегменти от индустрията се отправят към създадени временни и постоянни работни групи (ИТ, обработване и събиране на данни, анализи, консултации и др.)

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до основни пазари на национално ниво?

Основният офис на клъстера е в гр. Велико Търново. Разположението беше избрано по редица критерии, сред които – близост до по-големите градове, в които индустрията се развива или има потенциал за развитие, и в които са разположени голям брой настоящи и бъдещи клиенти на знание-интензивни услуги, тук е разположен и Великотърновски университет, което е ключово за добрата организация на оперативната и стратегическата дейност на клъстера по отношение развитие на качествени човешки ресурси и капитал.

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до международни пазари?

Тъй като икономическия сектор, в които оперира клъстера и неговите членове не е свързан с производства на материали или оборудване, както и с физически доставки на продукти или услуги на място, локацията на клъстера по отношение на достъпа до външни пазари е свързана с добра комуникационна инфраструктура, с каквато страната като цяло може да се похвали.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните клъстерни членове обезпечава изпълнението на общи клъстерни дейности?

Клъстера е създаден с плоска организационна структура – Управител и Общо събрание. Всеки член на клъстера има представител и равноправен глас при вземане на решения.

Създадената административна и управленска структура създава условията и платформата и изпълнява клъстерните дейности. За по-добра организация и изпълнение на дейностите са създадени експертни работни групи. Те подпомагат експертно вземането на решения на тактическо и стратегическо ниво.

От друга страна, близкото сътрудничество и познаването на дейността на всички компании в обединението подпомага достъпа до нови пазари – такива, развити от други членове не клъстера, участие в правителствени и над-национални търгове, верижни и кръстосани продажби, които са от ползва за всички заинтересовани страни. Като цяло, с клъстера постигаме затваряне на цикъла на продажбите.

Структурата на управление и координация на клъстера е съобразена със спецификата на дейността на клъстера и взаимовръзките между отделните клъстерни членове?

Структурата е плоска, управлението на организацията е прозрачно. Съвместните дейности на членовете се координират на две основни нива – общо събрание или работна група.

Така например, в посока утвърждаване на сектора като двигател на икономиката, организациите разработват и публикуват проучвания, анализи и насоки за развитие, организират, провеждат и участват в събития за представяне на сектора и възможностите за развитие, както и необходимите стъпки за тяхното постигане.

Работата с висшето образование е свързана със задълбочен анализ на несъответствието между теоретичната подготовка и реално нужните знания и умения (вкл. на ниво търсени езици за програмиране, степен на финансова, филологическа, икономическа и др. подготовка), предоставяне на възможности за стажове, разработване и съгласуване на обучителни курсове или цели програми (магистърски). Дейността по посока подпомагане на образованието се извършва от временни и постоянна работни групи и се съгласува на ниво Общо събрание. Така се покриват нуждите на всеки сегмент, като едновременно се защитават интересите на всички заинтересовани страни. За да гарантираме допълнително това, в работните групи включваме задължително представители на бизнеса и на образованието.

Друг подходящ пример е разработването и трансфера на технологични решения. Организациите в рамките на клъстера споделят знание за налични технологии и иновации, които могат да бъдат внедрени за оптимизация, подобряване или обогатяване на създаваните продукти и услуги. Технологичните компании от своя страна подпомагат представителите на другите елементи от веригата при концептуализацията на стратегии за технологично развитие.

Могат да бъдат посочени и редица други примери за прозрачност и наличие на обща стратегия. Такива са например проучванията на възможности за разработване на съвместни проекти, включително по клъстерни програми (Cosme, ОПИК) и програми за разработване на иновативни образователни и обучителни инициативи (по програма Erasmus+).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *