Покана за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, инсталация, изпитване и въвеждане в експлоатация на Работна система за събиране на данни от онлайн източници“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Annotation-2020-07-07-145517-1.png

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, финансиранпо оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, „Сдружение за знание-интензивно развитие“ (СЗИР) публикува покана за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, инсталация, изпитване и въвеждане в експлоатация на Работна система за събиране на данни от онлайн източници“.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

Публична покана

Изисквания към офертите

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образец на оферта

Декларация ЗУСЕСИФ/ПМС 160

Образец на договор

Общи условия



www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *